Повна Назва КВ
Рандомізоване, подвійне сліпе дослідження III фази для оцінки пембролізумабу порівняно з плацебо у комбінації з ад’ювантною хіміотерапією з або без променевої терапії для лікування пацієнток з недавно діагностованим раком ендометрію з високим ризиком після операції з лікувальною метою (KEYNOTE-B21 / ENGOT-en11 / GOG-3053)
Код КВ
MK-3475-B21 / ENGOT-en11 / GOG-3053
Заявник
Товариство з обмеженою відповідальністю «МСД Україна»
Спонсор
«Мерк Шарп Енд Доум Корп.», дочірнє підприємство «Мерк Енд Ко., Інк.», США (Merck Sharp & Dohme Corp., a subsidiary of Merck & Co., Inc., USA)
Профіль випробування
Онкологія
Фази
ІІІ
Препарати
Пембролізумаб (MK-3475) – Препарат, що досліджується
Carboplatin Bendalis – Препарат базової терапії
Carboplatin Kabi – Препарат базової терапії
Cisplatin Teva – Препарат базової терапії
Плацебо до Пембролізумаб (MK-3475) – Плацебо
Стан проведення КВ
Затверджено наказом МОЗ
Патологічний стан пацієнта
Недавно діагностований рак ендометрію з високим ризиком
Стать
жіноча
Віковий діапазон
Дорослі (18-65 років), Літнього віку (старші 65 років)
Мета випробування
Основна мета:

– Порівняти пембролізумаб з плацебо при їх застосуванні у комбінації з ад'ювантною хіміотерапією та променевою терапією або без променевої терапії стосовно впливу на виживаність без ознак захворювання за результатами рентгенологічної оцінки дослідником або на підставі гістопатологічного підтвердження підозрюваного рецидиву захворювання. Гіпотеза (H1): пембролізумаб є кращим, ніж плацебо, при їх застосуванні у комбінації з ад'ювантною хіміотерапією та променевою терапією або без променевої терапії стосовно впливу на тривалість періоду виживаності без ознак захворювання за результатами рентгенологічної оцінки дослідником або гістопатологічного підтвердження.
– Порівняти пембролізумаб з плацебо при їх застосуванні у комбінації з ад'ювантною хіміотерапією та променевою терапією або без променевої терапії стосовно впливу на загальну виживаність. Гіпотеза (H2): пембролізумаб є кращим, ніж плацебо, при їх застосуванні у комбінації з ад'ювантною хіміотерапією та променевою терапією або без променевої терапії стосовно впливу на загальну тривалість періоду виживаності.

Вторинні цілі:

– Порівняти пембролізумаб з плацебо при їх застосуванні у комбінації з ад'ювантною хіміотерапією та променевою терапією або без неї стосовно впливу на виживаність без ознак захворювання за результатами оцінки рентгенологічних даних - засліпленим незалежним центральним переглядом (оцінка BICR) або на підставі гістопатологічного підтвердження підозрюваного рецидиву захворювання.
– Порівняти пембролізумаб з плацебо при їх застосуванні у комбінації з ад'ювантною хіміотерапією та променевою терапією або без променевої терапії стосовно впливу на загальну виживаність та виживаність без ознак захворювання за результатами рентгенологічної оцінки дослідником або на підставі гістопатологічного підтвердження підозрюваного рецидиву захворювання залежно від статусу експресії PD-L1 (за об’єднаним показником позитивності [CPS]).
– Порівняти пембролізумаб з плацебо при їх застосуванні у комбінації з ад'ювантною хіміотерапією та променевою терапією або без неї стосовно впливу на загальну виживаність та виживаність без ознак захворювання за результатами рентгенологічної оцінки дослідником або на підставі гістопатологічного підтвердження підозрюваного рецидиву захворювання залежно від статусу мутаційного навантаження пухлини (TMB).
– Оцінити безпеку та переносимість пембролізумабу у комбінації з ад'ювантною хіміотерапією та променевою терапією або без неї.
– Порівняти пембролізумаб з плацебо при їх застосуванні у комбінації з ад'ювантною хіміотерапією та променевою терапією або без променевої терапії стосовно впливу на зміну порівняно з початковим періодом результатів оцінки за допомогою опитувальника для оцінки якості життя, розробленого Європейською організацією з дослідження та лікування раку (EORTC QLQ-С30) з використанням шкали для оцінки загального стану здоров’я / якості життя та підшкали для оцінки фізичної функції.
– Порівняти пембролізумаб з плацебо при їх застосуванні у комбінації з ад'ювантною хіміотерапією та променевою терапією або без променевої терапії стосовно впливу на зміну симптомів порівняно з початковим періодом при оцінці за допомогою модуля для якості життя при раку ендометрія в опитувальнику, розробленому Європейською організацією з дослідження та лікування раку (EORTC QLQ-EN24).
Основні критерії включення
Учасниці мають право на участь у цьому дослідженні лише у тому разі, якщо вони відповідають всім наведеним нижче критеріям:

Тип учасниці та характеристика захворювання:

1). Наявність у учасниці підтвердженої при гістологічному дослідженні недавно діагностованої карциноми ендометрія або карциносаркоми ендометрія (змішана пухлина Мюллера), а також:
– а) Проведення операції з лікувальною метою, яка включала гістеректомію та білатеральну сальпінгооофоректомію. Взяття зразків тазових лімфатичних вузлів, парааортальних лімфатичних вузлів, включаючи сторожовий лімфовузол, а також дисекція лімфатичних вузлів не є обов'язковими. Примітка: якщо пацієнтці раніше вже проводили оофоректомію з причин, не пов’язаних з ракою ендометрія, то вона може мати право на участь у дослідженні.
– b) Наявність високого ризику рецидиву після лікування за допомогою операції з лікувальною метою, про що свідчить будь-яка наступна ознака:
– I/II хірургічна стадія за класифікацією FIGO (2009) (Міжнародна федерація акушерства та гінекології) з міометріальною інвазією неендометріоїдної гістології, що включає серозну аденокарциному, світлоклітинну карциному, муцинозну карциному, змішану епітеліальну карциному, дедиференційовану/недиференційовану карциному, плоскоклітинну карциному або карциносаркому;
– І/ІІ хірургічна стадія за класифікацією FIGO (2009) з міометріальною інвазією будь-якої гістології з відомою аберантною експресією р53 або мутацією р53;
– ІІІ або IVA хірургічна стадія за класифікацією FIGO (2009) будь-якої гістології.
2). Відсутність залишкового захворювання, тобто без ознак локорегіонального захворювання або віддалених метастазів на підставі результатів оцінки під час операції та результатів томографії.
3). Пацієнтки, яким раніше не проводили радіотерапію або системну терапію, включаючи імунотерапію або гормональну терапію з будь-яких показань, у тому числі неоад’ювантну терапію з приводу раку ендометрію.

Демографічні показники:

4). Жінки віком принаймні 18 років на момент надання документально підтвердженої інформованої згоди.
5). Наявність статусу фізичної активності, що відповідає 0 або 1 балу за шкалою Східної об’єднаної онкологічної групи (ECOG) для оцінки фізичної активності, який був визначений у межах 7 днів до рандомізації.
6). Інформована згода: Учасниця (або її законний представник) надала письмову інформовану згоду на участь у дослідженні. Учасниця може також надати згоду/дозвіл на участь у майбутньому біомедичному дослідженні. Проте пацієнтка може брати участь в основному дослідженні і без участі в майбутньому біомедичному дослідженні.

Додаткові категорії:

7). Всі учасниці повинні надати зразок тканини пухлини, взятий після виявлення карциноми або карциносаркоми ендометрію, який буде використаний для проспективного визначення гістології пухлини та для оцінки статусу системи репарації помилок реплікації (MMR) у центральній лабораторії.
Примітка: настійно рекомендується мати зразок, отриманий під час хірургічного втручання, який повинен бути репрезентативним зразком первинного ураження матки, якщо не було виявлено позаматкове ураження. Для аналізу краще використовувати фіксовані формаліном блоки тканини, залиті парафіном, а не зрізи тканини.
8). Наявність адекватної функції органів, про що свідчать величини лабораторних показників, наведені у наступній таблиці (таблиця 2). Всі проби для аналізів потрібно взяти протягом 7 днів до рандомізації.
Таблиця 2 Лабораторні показники:
Абсолютна кількість нейтрофілів ≥1500 клітин/мкл; Кількість тромбоцитів ≥100 000 клітин/мкл; Гемоглобін ≥9 г/дл або ≥ 5,6 ммоль/л; Концентрація креатиніну або Визначена або розрахована величина кліренсу креатиніну (замість концентрації креатиніну або кліренсу креатиніну можна також використовувати швидкість клубочкової фільтрації) - Не більше ніж в 1,5 рази перевищує верхню границю діапазону нормальних величин або ≥30 мл/хв для пацієнток з концентрацією креатиніну ≥1,5 рази перевищує верхню границю лабораторного діапазону нормальних величин; Загальний білірубін - Не більше ніж в 1,5 рази перевищує верхню границю діапазону нормальних величин або у пацієнток, у яких концентрація загального білірубіну більше ніж в 1,5 рази перевищує верхню границю діапазону нормальних величин, концентрація прямого білірубіну не повинна перевищувати верхню границю діапазону нормальних величин; Аспартатамінотрансфераза (сироваткова глутаматоксалоацетатна трансаміназа) і аланінамінотрансфераза (сироваткова глутаматпіруватна трансаміназа) - Не більше ніж в 2,5 рази перевищує верхню границю діапазону нормальних величин.

Скорочення:

ALT (SGPT) = аланінамінотрансфераза (сироваткова глутаматпіруватна трансаміназа); AST (SGOT) = аспартатамінотрансфераза (сироваткова глутаматоксалоацетатна трансаміназа); GFR = швидкість клубочкової фільтрації; ULN = верхня границя діапазону нормальних величин.

– Відповідність цим критеріям повинна досягатися без еритропоетинової залежності та без переливання еритроцитарної маси протягом останніх 2 тижнів.

– Кліренс креатиніну потрібно розраховувати згідно зі стандартом лабораторії. Примітка: у цій таблиці наводяться вимоги до лікування на підставі величин лабораторних параметрів, що використовуються для визначення придатності пацієнтки до участі у дослідженні; ці вимоги до величин лабораторних параметрів потрібно адаптувати відповідно до місцевих положень і керівних принципів для застосування конкретних хіміотерапевтичних засобів.
Основні критерії невключення
Учасницям не дозволяється брати участь у дослідженні, якщо вони відповідають будь-якому наведеному нижче критерію:

Медичний стан

1). Наявність рецидивуючої карциноми або карциносаркоми ендометрія.

2). Наявність пухлини мезенхіми матки, наприклад, саркоми строми ендометрія, лейоміосаркоми або чистої саркоми іншого типу. Критерієм невключення є також наявність аденосаркоми.

3). I/II хірургічна стадія раку ендометрія за класифікацією FIGO (2009) ендометріоїдної гістології з відомою аберантною експресією p53 або мутацією p53.

4). Наявність мутації POLE. Примітка: у дослідження не дозволяється включати пацієнток, у яких присутня як мутація POLE, так і аберрантна експресія p53 або мутація p53.

5). IVB хірургічна стадія раку ендометрія за класифікацією FIGO будь-якої гістології, навіть у разі відсутності ознак захворювання після операції.

6). Наявність після операції залишкової пухлини, яку можна виміряти або не можна виміряти.

7). Наявність в анамнезі другої злоякісної пухлини, крім пухлин, з приводу яких було проведено лікування для потенційного виліковування, а ознаки цього злоякісного захворювання не відмічаються протягом 3 років. Примітка: ця вимога стосовно часу не поширюються на учасниць, яким провели успішну радикальну резекцію з приводу базальноклітинної карциноми шкіри, плоскоклітинного раку шкіри, поверхневого раку сечового міхура, раку шийки матки in situ або інших видів раку in situ.

Попередня / супутня терапія:

8). Попереднє проведення лікування будь-яким лікарським засобом проти PD-1, PD-L1 або PD-L2 або за допомогою лікарського засобу, дія якого спрямована на інші стимуляторні або коінгібіторні Т-клітинні рецептори (наприклад, CTLA-4, OX-40, CD137).

9). Введення учасниці живої вакцини протягом 30 днів перед введенням першої дози досліджуваного препарату. Примітка: застосування інактивованих вакцин є дозволеним.

10). Наявність непереносимості досліджуваного препарату (або будь-якої допоміжної речовини).

Досвід попередньої / супутньої участі у клінічних дослідженнях:

11). Учасниця у даний час бере участь у дослідженні із застосуванням досліджуваного препарату або досліджуваного пристрою або учасниця брала участь у дослідженні із застосуванням досліджуваного препарату або досліджуваного пристрою протягом 4 тижнів до введення першої дози досліджуваного препарату. Примітка: у дослідження можна включити пацієнток, які розпочали період спостереження після завершення експериментального лікування у попередньому дослідженні, якщо минуло принаймні 4 тижні після введення останньої дози попереднього досліджуваного препарату.

Результати діагностичних обстежень:

12). Наявність протипоказань до застосування карбоплатину або паклітакселу.

13). Наявність імунодефіциту як діагнозу або проведення пацієнтці тривалої системної терапії стероїдними засобами (у дозі, що перевищує еквівалент 10 мг преднізолону на добу) або будь-якої іншої форми імуносупресивної терапії протягом 7 днів до введення першої дози досліджуваного препарату.

14). Наявність у пацієнтки сильної гіперчутливості (≥ 3-го ступеня) до пембролізумабу та/або до будь-яких допоміжних речовин у складі цього препарату.

15). Наявність аутоімунного захворювання в активній формі, яке вимагало системного лікування протягом останніх 2 років (наприклад, при використанні засобів, що модифікують перебіг захворювання, кортикостероїдних засобів або імунодепресантів). При цьому дозволяється проведення замісної терапії (наприклад, тироксин, інсулін або замісна терапія кортикостероїдами у фізіологічній дозі з приводу надниркової або гіпофізарної недостатності), яка не вважається формою системного лікування.

16). Наявність у учасниці в минулому пневмоніту (неінфекційного), який вимагав лікування стероїдними засобами, або наявність у учасниці пневмоніту у теперішній час.

17). Наявність інфекційного захворювання в активній формі, що вимагає системного лікування.

18). Наявність в анамнезі інфекції, викликаної вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ). Примітка: тест на наявність ВІЛ проводити не потрібно, якщо тільки це не є вимогою місцевого органу охорони здоров’я. Вимоги у конкретних країнах наводяться у додатку 7.

19). Наявність в анамнезі учасниці гепатиту В (визначається як наявність реактивного поверхневого антигену вірусу гепатиту В) або наявність у учасниці гепатиту С в активній формі (визначається як наявність РНК вірусу гепатиту С [якісний аналіз]).
Примітка: проводити тести на наявність гепатиту В або гепатиту С потрібно лише у тому разі, якщо це вимагається місцевим органом охорони здоров’я. Вимоги у конкретних країнах наводяться у додатку 7.

20). Наявність у минулому або в теперішній час будь-якого стану, факту проходження терапії або порушень лабораторних параметрів, які можуть вплинути на результати цього дослідження, заважати участі пацієнтки у дослідженні протягом усього періоду дослідження або через які, на думку лікуючого дослідника, участь у дослідженні може завдати шкоди здоров’ю пацієнтки.

21). Наявність психіатричного захворювання або наркотичної чи алкогольної залежності, що може заважати здатності пацієнтки виконувати вимоги у дослідженні.

Інші критерії невключення:

22). Наявність у учасниці алогенної тканини / трансплантата солідного органу. 23). У пацієнтки не відбулося належного відновлення після операції та/або з’явилися будь-які ускладнення після операції.

24). Пацієнтка годує дитину груддю.
Запланована тривалість КВ в Україні
4 роки 6 місяців
Запланована тривалість КВ в світі
4 роки 6 місяців
Місця проведення дослідження та відповідальні дослідники
1. Лікувально-діагностичний центр товариства з обмеженою відповідальністю "Медікс-рей Інтернешнл Груп" Лікарня ізраїльської онкології "LISOD", Київська обл.,Обухівський р-н, с. Плюти. Відповідальний дослідник - Риспаєва Д.Е.
2. Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський медичний центр сучасної онкології" Чернігівської обласної ради, м. Чернігів. Відповідальний дослідник - Зуб О.В.
3. Клініка Державної установи "Інститут медичної радіології та онкології ім. С.П.Григор’єва Національної академії медичних наук України", м. Харків. Відповідальний дослідник - Сухін В.С. д.м.н.
4. Комунальне підприємство "Волинський обласний медичний центр онкології" Волинської обласної ради, м. Луцьк. Відповідальний дослідник - Сінєльніков І.В.
5. Комунальне некомерційне підприємство "Хмельницький обласний протипухлинний центр" Хмельницької обласної ради, м. Хмельницький. Відповідальний дослідник - П’ятницька Т.В.
6. Обласне комунальне некомерційне підприємство "Буковинський клінічний онкологічний центр", м. Чернівці. Відповідальний дослідник - Підвербецька А.В.
Кількість досліджуваних в Україні
24.11.2020 Запланована - 77
Кількість досліджуваних в світі
24.11.2020 Запланована - 1414
Засідання
НЕР - 14.01.2021
Супутні матеріали
– лабораторні набори;
– min/max термометри;
– сканери для зчитування штрих-кодів (Barcode scanners);
– електронні щоденники для пацієнтів та Хот-спот (Wi-Fi модем);
– інфузомати.
Компанія, яка діє за довіреністю, яку надав спонсор чи заявник на ввезення досліджуваних лікарських засобів та супутніх матеріалів: ТОВ «Агенція «С.М.О.-Україна»
Номер та дата наказу МОЗ
№ 80 від 19.01.2021
Файли для завантаження
.pdf   .doc

- Волинський обласний онкологічний диспансер -