Повна Назва КВ
Дослідження ІІ фази застосування препарату INCB086550 (інгібітора PD-L1 для перорального прийому) в учасників дослідження із вибраними солідними пухлинами, що раніше не отримували лікування інгібіторами імунних контрольних точок
Код КВ
INCB 86550-203
Заявник
Підприємство з 100% іноземною інвестицією «АЙК’ЮВІА РДС Україна»
Спонсор
Incyte Corporation, United States
Профіль випробування
Онкологія
Фази
ІІ
Препарати
INCB086550 – Препарат, що досліджується
Стан проведення КВ
Затверджено наказом МОЗ
Патологічний стан пацієнта
Вибрані солідні пухлини
Стать
чоловіча, жіноча
Віковий діапазон
Дорослі (18-65 років), Літнього віку (старші 65 років)
Мета випробування
Основні цілі: Визначити загальну частоту відповіді (ЗЧВ) в учасників, які отримували препарат INCB086550.

Вторинні цілі: визначити ефективність препарату INCB086550 в учасників із поширеними солідними пухлинами стосовно частоти контролю захворювання (ЧКЗ);

визначити ефективність препарату INCB086550 в учасників із поширеними солідними пухлинами стосовно тривалості відповіді (ТВ);

оцінити безпечність препарату INCB086550 в учасників із поширеними солідними пухлинами.
Основні критерії включення
Учасники відповідають вимогам для участі в дослідженні, лише якщо вони відповідають усім наведеним нижче критеріям:

1. Здатність зрозуміти та готовність підписати письмову форму інформованої згоди (ФІЗ) для дослідження.

2. Чоловіки та жінки у віці від 18 років.

3. Наявність пухлини, яку можливо виміряти на підставі критеріїв RECIST v1.1

4. Показник функціонального стану за шкалою ECOG від 0 до 1 для всіх типів пухлин. При уротеліальній карциномі дозволяється показник за шкалою ECOG від 0 до 2.

5. Наявність гістологічно або цитологічно підтвердженого діагнозу, специфічного для захворювання, наступним чином:

a. НДКРЛ IV стадії (за критеріями AJCC, версія 8) у учасників, що раніше не отримували лікування, із експресією PD-L1 за TPS ≥ 50%, що визначено за результатами аналізу PD-L1 IHC 22C3 компанії «Дако», та які не мають виявлених активуючих геномних пухлинних аберацій, що потребують таргетної терапії (наприклад, EGFR, ALK, ROS, BRAF).

b. Локально поширена та неоперабельна або метастатична УК ниркової миски, сечоводу, сечового міхура або уретри (включно з перехідно-клітинним раком та перехідно-клітинним раком змішаного типу або неперехідно-клітинним раком) в учасників, які не відповідають критеріям лікування цисплатином, раніше не отримували лікування інгібіторами імунних контрольних точок і в чиїх пухлин високий рівень експресії PD-L1 (CPS ≥ 10), що визначено за результатами аналізу PD-L1 IHC 22C3 компанії «Дако». Виняток для УК: Попередня системна терапія локально поширеної та неоперабельної або метастатичної УК не допускається, за винятком випадків неоад’ювантної або ад’ювантної хіміотерапії, якщо до рецидиву захворювання минуло більш ніж 12 місяців.

c. Поширена ГЦК, яка не піддається хірургічному втручанню з лікувальною метою або місцевому лікуванню в учасників, які отримали щонайменше 1 попередню лінію системної терапії (наприклад, сорафенібом або ленватинібом), або які не переносили лікування сорафенібом або ленватинібом, мають показник за шкалою Чайлда-П’ю ≤ 6 (оцінка за шкалою Чайлда-П’ю A) і раніше не отримували лікування інгібіторами імунних контрольних точок. Учасники з інфекцією ВГВ повинні отримувати ефективну противірусну терапію і мати вірусне навантаження Виняток для ГЦК: Учасники, що не мали доступу до попередньої системної терапії (наприклад, сорафенібом або ленватинібом).

d. Поширений або метастатичний нирково-клітинний рак із світлоклітинним компонентом із саркоматоїдними ознаками або без них в учасників, які отримували попередню системну терапію своєї хвороби (до 2 попередніх схем лікування інгібітором VEGF або mTOR) та що раніше не отримували лікування інгібіторами імунних контрольних точок. Виняток для НКР: Учасники, що не мали доступу до попередньої системної терапії (наприклад, інгібіторами VEGF або mTOR).

e. Неоперабельна меланома ІІІ або IV стадії (за винятком увеальної меланоми або меланоми сітківки) в учасників, що раніше не отримували лікування інгібіторами імунних контрольних точок. Обов’язково вимагається визначений статус мутації BRAF V600. Виняток для меланоми : Допускається попереднє лікування інгібіторами BRAF/MEK в учасників із визначеним статусом мутації BRAF V600.

6. Готовність уникати вагітності або зачаття дітей на основі наведених нижче критеріїв:

a. Чоловіки повинні погодитися вживати відповідних запобіжних заходів для уникнення зачаття дітей (із принаймні 99 % вірогідністю) від скринінгу та протягом 100 днів після введення останньої дози досліджуваного препарату (або довше, в залежності від вимог для певної країни), і повинні утримуватися від донорства сперми в цей період. Про дозволені методи запобігання вагітності, які мають принаймні 99 % ефективність слід повідомити учасникам та підтвердити розуміння ними цієї інформації.

b. Жінки, здатні до дітонародження, повинні: − мати негативний результат аналізу сироватки крові на вагітність під час скринінгу та повинні погодитись вживати відповідних запобіжних заходів для уникнення вагітності (із принаймні 99 % вірогідністю) від скринінгу до закінчення періоду подальшого спостереження за безпечністю. Про дозволені методи запобігання вагітності, які мають принаймні 99 % ефективність слід повідомити учасникам та підтвердити розуміння ними цієї інформації. − Утримуватися від донорства яйцеклітин, починаючи за 30 днів до введення першої дози досліджуваного препарату та до закінчення 90 днів після введення останньої дози.

c. Жінки, що не здатні до дітонародження (тобто пройшли хірургічну стерилізацію шляхом гістеректомії та/або двобічної оофоректомії АБО з відсутністю менструацій протягом ≥ 12 місяців та у віці не молодше 50 років), допускаються до участі.
Основні критерії невключення
Учасники не включаються у дослідження, якщо вони відповідають будь-якому із зазначених нижче критеріїв:

1. Попередня терапія антитілами до PD-1, PD-L1 або PD-L2, або лікування імуномодулятором (наприклад, CTLA-4, GITR, LAG3, TIM3, OX40, ICOS, IL2, 4-1BB, CAR-T).

2. Отримання будь-якої протиракової терапії або участь в іншому інтервенційному клінічному дослідженні.
Примітка. Для НКР та ГЦК: учасник не повинен проходити лікування протягом 21 дня або 5 періодів напіввиведення (залежно від того, що довше) до першого введення досліджуваного препарату.

3. Променева терапія протягом 14 днів після першої дози досліджуваного лікування (28 днів для променевої терапії тазу або 6 місяців для променевої терапії грудної клітки, що становить > 30 Гр).

4. Супутнє лікування помірними та сильними інгібіторами або індукторами CYP3A4/CYP3A5.
Примітка. Для участі в дослідженні у разі попереднього лікування інгібіторами/індукторами CYP3A4/CYP3A5 вимагається період вимивання ≥ 5 періодів напіввиведення до першої дози препарату INCB086550.

5. Токсичність попередньої терапії, яка не ослабла до ≤ 1 ступеня або до вихідного рівня (за винятком анемії, яка не потребує переливання крові, та будь-якого ступеня алопеції). Ендокринопатія, якщо вона добре лікується, не є критерієм виключення, і її слід обговорити з медичним монітором.

6. Учасник не відновився належним чином від токсичності та/або ускладнень після хірургічного втручання до початку введення досліджуваного препарату.

7. Учасники із показниками лабораторних аналізів під час скринінгу, що визначені в таблиці:

Лабораторний параметр Критерій виключення Загальний аналіз крові a Тромбоцити ≤ 100 × 10*9 /л b Гемоглобін ≤ 9 г/дл або c Абсолютна кількість нейтрофілів (АКН) ≤ 1,5 × 10*9 /л Функція печінки d АЛТ > 2,5 × ВМН для медичного закладу Для учасників із ГЦК або з метастазами в печінці: > 5 × ВМН e АСТ > 2,5 × ВМН для медичного закладу Для учасників із ГЦК або з метастазами в печінці: > 5 × ВМН е Загальний білірубін ≥ 1,5 × ВМН для медичного закладу, за винятком випадків, коли кон’югований білірубін ≤ ВМН (аналіз на кон’югований білірубін потрібно виконувати лише у тому випадку, якщо загальний білірубін перевищує ВМН). За відсутності ВМН для медичного закладу прямий білірубін повинен бути g Лужна фосфатаза ≥ 2,5 × ВМН.
Примітка. Учасники з 1) метастазами в кістках та 2) відсутніми паренхіматозними метастазами в печінці на рентгенологічному обстеженні під час скринінгу допускаються до участі, якщо лужна фосфатаза Функція нирок h Сироватковий креатинін; або розрахунковий кліренс креатиніну a Сироватковий креатинін > 1,5 × ВМН для медичного закладу; або Кліренс креатиніну (ККр) Для учасників із УК або НКР: ККр Коагулограма i Міжнародне нормалізоване відношення (МНВ) або протромбіновий час (ПЧ) > 1,5 × ВМН для медичного закладу для учасників, які не отримують антикоагулянтну терапію. Для учасників із ГЦК: > 2,3 × ВМН для медичного закладу. j Активований частковий тромбопластиновий час (аЧТЧ) > 1,5 × ВМН для медичного закладу для учасників, які не отримують антикоагулянтну терапію. k Альбумін Для учасників із ГЦК або з метастазами в печінці.

8. Активне злоякісне утворення типу, не включеного в досліджувану вибіркову сукупність, яке потребує лікування.
Примітка. До винятків належать базальноклітинна карцинома шкіри, плоскоклітинна карцинома шкіри після потенційно радикальної терапії, рак шийки матки in situ або рак ендометрію ранньої стадії.

9. Активне аутоімунне захворювання, що вимагає системної імуносупресії у вищих дозах кортикостероїдів, ніж потрібні для фізіологічної підтримки (> 10 мг преднізону або аналогу в еквівалентній дозі).

10. Ознаки інтерстиціальної хвороби легень або активного неінфекційного пневмоніту.

11. Неліковані або виявлені активні метастази в ЦНС та/або карциноматозний менінгіт.
Примітка. Учасники з лікованими метастазами в головному мозку можуть брати участь за умови їхньої стабільності (без ознак прогресування під час візуалізації принаймні за 28 днів до введення першої дози досліджуваного препарату та якщо будь-які неврологічні симптоми повернулися до вихідного рівня), без ознак появи нових або збільшення наявних метастазів у головному мозку або набряку ЦНС, і відсутність потреби в стероїдах принаймні за 7 днів до введення першої дози досліджуваного препарату.

12. За винятком учасників із ГЦК, відомою активною інфекцією ВГА, ВГВ чи ВГС, яка визначається за підвищеним рівнем трансаміназ із наступною серологією: позитивний результат на антитіла IgM до ВГА, антитіла до ВГС, антитіла до HBc (класу IgG або IgM), або HBsAg (за відсутності попередньої імунізації).
Примітка. Учасники, які не мали в анамнезі інфекції ВГВ, були вакциновані проти ВГB і мають позитивний результат аналізу на антитіла до HBsAg як єдиний доказ попередньої інфекції, допускаються до участі в дослідженні. Примітка. Учасники із антитілами до ВГС, які отримували та завершили лікування гепатиту С, що мало на меті викорінити вірус, допускаються до участі, якщо РНК ВГC не визначається.

13. Активна інфекція, що потребує системного лікування.

14. Прийом системних антибіотиків протягом 28 днів до першої дози досліджуваного лікування.

15. Використання пробіотиків під час скринінгу та протягом усього періоду досліджуваного лікування.

16. Учасники, про яких відомо, що вони ВІЛ-позитивні.

17. Учасники з порушеннями роботи серця або з клінічно значущим захворюванням серця:

a. Серцеве захворювання класу III або IV за класифікацією Нью-Йоркської асоціації кардіологів, включаючи наявну клінічно значущу аритмію шлуночків, застійну серцеву недостатність або кардіоміопатію.

b. Нестабільна стенокардія, що триває ≤ 6 місяців до участі в дослідженні.

c. Гострий інфаркт міокарда, що виник за ≤ 6 місяців до участі у дослідженні.

d. Інші клінічно значущі захворювання серця (такі як гіпертонія ≥ 3 ступеня, лабільна гіпертензія в анамнезі або погана комплаєнтність під час антигіпертензивної терапії) повинні бути вилікувані (до вихідного стану або до ≤ 1 ступеня) після токсичності, пов’язаної з попереднім лікуванням.

18. Результат ЕКГ зараз чи в анамнезі, який, на думку дослідника, є клінічно значущим. Інтервал QTcF > 450 мілісекунд під час скринінгу є підставою для виключення; у разі, якщо один інтервал QTc становить > 450 мілісекунд, учасник допускається до участі за умови, що середній інтервал QTc у 3 ЕКГ становить ≤ 450 мілісекунд. Для учасників із уповільненням внутрішньошлуночкової провідності (інтервал QRS > 120 мілісекунд) замість QTc може використовуватися інтервал JTc після схвалення спонсора. JTc повинен становити ≤ 340 мілісекунд, якщо JTc використовується замість QTc. Учасники із блокадою лівої ніжки пучка Гіса не допускаються.
Примітка. Учасники з подовженням інтервалу QTc через імплантований кардіостимулятор допускаються до участі, якщо інтервал JTc є нормальним (≤ 340 мілісекунд), і з дозволу медичного монітора.

19. Учасниця вагітна або годуватиме груддю протягом запланованої тривалості дослідження, починаючи від візиту скринінгу до кінця 90-денного подальшого спостереження за безпечністю, або учасник чоловічої статі планує зачати дитину протягом запланованої тривалості дослідження, починаючи від візиту скринінгу до кінця 100 днів після введення останньої дози досліджуваного лікування.

20. Вакцинація живою вакциною протягом 90 днів до запланованого початку введення досліджуваного препарату.
Примітка. Приклади живих вакцин включають, серед іншого, такі: вакцина проти кору, паротиту, краснухи, вітряної віспи, оперізувального герпесу, жовтої лихоманки, сказу, БЦЖ і черевного тифу. У ін’єкційних сезонних вакцинах проти грипу, як правило, використовують інактивовані віруси, і вони дозволяються; однак інтраназальні вакцини проти грипу містять ослаблені живі віруси і не дозволяються.

21. Поточне застосування забороненого лікарського засобу, як описано в розділі 6.6.3.

22. Очікувана тривалість життя

23. Відома гіперчутливість або тяжка реакція на будь-який компонент досліджуваного препарату або компоненти лікарської форми.

24. Трансплантація органів в анамнезі, включаючи алогенну трансплантацію стовбурових клітин.

25. Неможливість ковтання таблеток або будь-яке захворювання верхніх відділів шлунково-кишкового тракту, що виключає застосування пероральних препаратів.

26. Будь-яка умова, яка, на думку дослідника, заважатиме повноцінній участі у дослідженні, включаючи застосування досліджуваного препарату та здійснення необхідних візитів дослідження; створюватиме значний ризик для учасника; або перешкоджатиме інтерпретації даних дослідження.
Запланована тривалість КВ в Україні
4 роки 4 місяців 12 днів
Запланована тривалість КВ в світі
4 роки 6 місяців
Місця проведення дослідження та відповідальні дослідники
1. Комунальне підприємство "Волинський обласний медичний центр онкології", м. Луцьк. Відповідальний дослідник - Сінєльніков І.В.
2. Комунальне некомерційне підприємство "Міська клінічна лікарня №4" Дніпровської міської ради, м. Дніпро. Відповідальний дослідник - Бондаренко І.М.
3. Комунальне некомерційне підприємство "Обласний центр онкології", м. Харків. Відповідальний дослідник - Скорий Д.І.
4. Комунальне підприємство "Криворізький онкологічний диспансер" Дніпропетровської обласної ради", м. Кривий Ріг. Відповідальний дослідник - Адамчук Г.А.
5. Комунальне некомерційне підприємство Сумської обласної ради "Сумський обласний клінічний онкологічний диспансер", м. Суми . Відповідальний дослідник - Курочкін А.В.
6. Комунальне некомерційне підприємство Харківської обласної ради "Обласний клінічний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення", м. Харків. Відповідальний дослідник - Неффа М.Ю.
7. Медичний центр товариства з обмеженою відповідальністю "Медична клініка "Інновація", Київська область, Вишгородський район, с. Лютіж. Відповідальний дослідник - Кліманов М.Ю.
Кількість досліджуваних в Україні
03.08.2020 Запланована - 65
Кількість досліджуваних в світі
03.08.2020 Запланована - 152
Засідання
НЕР - 24.09.2020
Номер та дата наказу МОЗ
№ 2243 від 05.10.2020
Файли для завантаження
.pdf   .doc

- Волинський обласний онкологічний диспансер -