Повна Назва КВ
Рандомізоване, подвійне сліпе дослідження фази ІІІ трилациклібу або плацебо у пацієнтів, які отримують хіміотерапію гемцитабіном і карбоплатином першої або другої лінії хіміотерапії для лікування місцевопоширеного нерезектабельного або метастатичного потрійно-негативного раку молочної залози (PRESERVE-2)
Код КВ
G1T28-208
Заявник
ТОВ «ПАРЕКСЕЛ Україна»
Спонсор
«Джі Уан Терапьютікс, Інк.» / G1 Therapeutics, Inc., США
Профіль випробування
Онкологія
Фази
ІІІ
Препарати
Трилацикліб - Препарат, що досліджується
Карбоплатин - Препарат супутньої терапії
Гемцитабін - Препарат супутньої терапії
Плацебо до Трилацикліб – Плацебо
Стан проведення КВ
Затверджено наказом МОЗ
Патологічний стан пацієнта
Місцевопоширений нерезектабельний або метастатичний потрійно-негативний рак молочної залози
Стать
чоловіча, жіноча
Віковий діапазон
Дорослі (18-65 років), Літнього віку (старші 65 років)
Мета випробування
Основна мета:
Когорта 1: Вибірка пацієнтів, які раніше не отримували лікування інгібітором PD-1/PD L1, та отримують терапію першої лінії: Оцінити вплив трилациклібу на загальну виживаність (ЗВ) порівняно з плацебо в пацієнтів, які отримують терапію першої лінії ГК.
Когорта 2: Вибірка пацієнтів, які раніше отримували лікування інгібіторами PD-1/PD-L1, та які отримують терапію другої лінії: Оцінити вплив трилациклібу на ЗВ порівняно з плацебо в пацієнтів, які отримують терапію другої лінії ГК після лікування інгібітором PD-1/PD-L1 місцевопоширеного нерезектабельного/ метастатичного захворювання.

Другорядна мета:
Когорта 1: Вибірка пацієнтів, які раніше не отримували лікування інгібітором PD-1/PD-L1, та отримують терапію першої лінії Оцінити вплив трилациклібу на якість життя пацієнтів, що вимірюється до першого підтвердженого погіршення втомлюваності, у порівнянні з плацебо у пацієнтів, які отримують терапію першої лінії ГК.
Когорта 2: Вибірка пацієнтів, які раніше отримували лікування інгібіторами PD-1/PD-L1, та які отримують терапію другої лінії Оцінити вплив трилациклібу на якість життя пацієнтів, що вимірюється до першого підтвердженого погіршення втомлюваності, у порівнянні з плацебо у пацієнтів, які отримують терапію другої лінії ГК після терапії першої лінії інгібітором PD-1/PD-L1.
Основні критерії включення
Пацієнти жіночої або чоловічої статі з місцево розповсюдженим неоперабельним або метастатичним ТНРМЗ (тричі негативним раком молочної залози), що підлягає оцінці

Вік ≥ 18 років

Документування гістологічно або цитологічно підтвердженої негативної пухлини за рецептором гормону (естрогену та прогестерону), за допомогою імуногістохімічної (ІГХ) оцінки (визначається як in situ)

Попереднє системне лікування (лише Когорта 1):

Відсутність попередньої системної терапії при локально поширеному неоперабельному/метастатичному захворюванні, включаючи хіміотерапію, таргетну терапію, імунотерапію або досліджувані препарати.

Попереднє лікування інгібітором PD-1/PD-L1 не дозволяється при будь-яких методах терапії, в тому числі при терапії неоад’ювантами. Час між завершенням останнього лікування з метою вилікування та першим метастатичним рецидивом повинен становити ≥ 6 місяців.

У Когорту 1 будуть включені лише пацієнти, для яких лікування інгібітором PD-1/PD-L1 не є варіантом лікування на основі клінічної відповідності або доступності препарату.

• Попереднє системне лікування (лише Когорта 2):

Документування позитивного статусу PD-L1

Лікування інгібітором PD-1/PD-L1 протягом мінімум 4 місяців при місцево поширеному, неоперабельному/метастатичному захворюванні в якості останньої терапії.

Обов’язковою умовою є вимивання щонайменше за 14 днів від попереднього застосування інгібітора PD-1/PD-L1 до першої дози досліджуваного препарату.

• Дозволяється застосування променевої терапії для метастатичного захворювання. Для цих видів терапії немає вимог до мінімального періоду вимивання. Пацієнти повинні відновитися від впливу радіації.

Необхідна наявність архівного зразка пухлинної тканини або одержання свіжого біоптату, якщо це не схвалено медичним монітором.

Якщо використовується архівний зразок тканини, зафіксований у формаліні та залитий парафіном (FFPE) зразок пухлини в парафінових блоках, необхідне застосування незабарвлених предметних скелець розміром 75 мікрон або щонайменше 15 (5 мікрон).

Стосовно лише Когорти 1, частина пухлинної тканини, зазначеної вище, буде використана для визначення статусу PD-L1 пухлини з використанням аналізу Ventana SP-142 in-vitro, який може проводитися у місцевій або в центральній лабораторії. Аналіз слід проводити на рецидивуючій/метастатичній пухлині; проте проведення аналізу на первинному ураженні також є прийнятним.

Документування статусу PD-L1 є прийнятним для рандомізації, якщо тестування проводилося за допомогою аналізу Ventana SP-142 in-vitro.

Функціональний статус за шкалою Східної об’єднаної онкологічної групи (ECOG) — 0 або 1

Адекватне функціонування органів, що підтверджується лабораторними показниками: Гемоглобін ≥ 9,0 г/дл при відсутності переливань еритроцитарної маси або застосування стимуляторів еритропоезу в межах 14 днів до введення першої дози досліджуваного препарату Абсолютна кількість нейтрофілів (АКН) ≥ 1,5 × 10*9/л Кількість тромбоцитів ≥ 100 × 10*9/л Розрахункова швидкість клубочкової фільтрації ≥ 30 мл/хвилину/1,73 м2 Загальний білірубін ≤ 1,5 × верхньої межі норми (ВМН) ( АЛТ і АСТ ≤ 2,5 × ВМН ( Усунення негематологічної токсичності після попередньої системної терапії, променевої терапії або хірургічних процедур до ≤ 1 ступеня тяжкості (за винятком алопеції)

Прогнозована тривалість життя ≥ 3 місяців

Застосування чоловіками або жінками контрацепції повинно узгоджуватися з місцевими нормативними актами, що стосуються методів контрацепції для учасників клінічних досліджень. Докладні інструкції щодо методів контрацепції див. у Розділі 17.3.

Здатність надати підписану інформовану згоду, що передбачає дотримання вимог та обмежень, зазначених у формі інформованої згоди та в цьому протоколі.

Пацієнти, які надали згоду на необов’язкове проведення біопсії (під час вихідного рівня та однієї часової точки під час лікування): До прийнятних зразків для вихідного рівня та часової точки під час лікування належать трепан-біопсія (мінімум три біоптати) або ексцизійна, інцизійна, панч-біопсія або щипцева біопсія уражень шкіри, підшкірної або слизової оболонки. Тканину слід відбирати з локально рецидивуючого або метастатичного місця пухлини; вона повинна мати хорошу якість на основі загального та живого вмісту пухлини. Аспіраційна пункційна біопсія тонкою голкою, щіткова біопсія, клітинна маса з плеврального випоту, кісткові метастази та зразки лаважу не є прийнятними. Прийнятна кількість біоптатів: мінімум три. Архівні зразки тканини є прийнятними, якщо в період між біопсією та рандомізацією не проводилася системна терапія або місцеве опромінення. Якщо використовується архівна тканина, потрібно 10 (5-мікронних) незабарвлених предметних скелець або 50-мікронний блок на додаток до вимог до архівної тканини, зазначених у Додатку № 6 вище. В іншому випадку потрібний свіжий біоптат, якщо інше не схвалено спонсором.
Основні критерії невключення
1. Попереднє лікування гемцитабіном будь-якого захворювання.

2. Попереднє лікування карбоплатином при місцево-розповсюдженому неоперабельному/метастатичному захворюванні. Попереднє введення карбоплатину при (нео)ад’ювантному/лікуючому режимі дозволяється, якщо воно було завершене за ≥ 6 місяців до першого метастатичного рецидиву.

3. Злоякісні новоутворення, окрім ТНРМЗ, протягом 3 років до рандомізації: Пацієнти зі злоякісними новоутвореннями, з незначним ризиком появи метастазів чи настання смерті (наприклад, ризик виникнення метастазів або смерті

a. Злоякісна пухлина, що лікується з метою виліковування (наприклад, належним чином пролікована карцинома шийки матки in situ, базальний або плоскоклітинний рак шкіри або протокова карцинома in situ, пролікована хірургічним шляхом із метою виліковування).

b. Відсутність ознак рецидиву або метастазів за результатами візуалізації в рамках подальшого спостереження та будь-яких пухлинних маркерів, специфічних для захворювання.

4. Наявність метастазів у центральну нервову систему (ЦНС) та (або) лептоменінгеального захворювання, що потребує негайного лікування променевою терапією або стероїдами. Пацієнт не повинен отримувати стероїди для лікування метастазів у головний мозок протягом щонайменше 14 днів до введення першої дози досліджуваних препаратів. Відсутність стереотаксичного опромінення протягом 7 днів або опромінення всього мозку протягом 14 днів до введення першої дози досліджуваних препаратів.

5. Отримання будь-якої цитотоксичної хіміотерапії протягом 14 днів до першої дози досліджуваних препаратів.

6. Прийом будь-якого досліджуваного препарату протягом 30 днів або принаймні 5 періодів напіввиведення, залежно від того, який із періодів триває довше, до прийому першої дози досліджуваних препаратів.

7. Інтервал QTcF >480 мсек під час скринінгу. Для пацієнтів із шлуночковими кардіостимуляторами QTcF > 500 мсек.

8. Неконтрольована ішемічна хвороба серця або неконтрольована симптоматична застійна серцева недостатність (клас III або IV відповідно до системи функціональної класифікації Нью-Йоркської кардіологічної асоціації [NYHA]).

9. Наявність в анамнезі інсульту або порушення мозкового кровообігу протягом 6 місяців до введення першої дози досліджуваних препаратів.

10. Наявність в анамнезі серйозної активної інфекції (наприклад, вірус імунодефіциту людини [ВІЛ], гепатиту В або С, туберкульозу). Пацієнти з перенесеною інфекцією, викликаною вірусом гепатиту В (ВГВ) (із інфекцією вірусу гепатиту В в анамнезі) або пацієнти із зареєстрованим одужанням від гепатиту В (визначається як негативний результат аналізу на HBsAg і позитивний результат аналізу на антитіла до ядерного антигену вірусу гепатиту В [anti-HBc]), відповідають критеріям для участі. Пацієнти з позитивним результатом аналізу на антитіла до вірусу гепатиту С (ВГС) допускаються до участі лише в тому випадку, якщо полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР) є негативною на РНК ВГС.

11. Наявність в анамнезі гіперчутливості до карбоплатину або інших сполук, що містять платину чи маніту.

12. Вагітні жінки чи жінки, які годують груддю.

13. Попередня трансплантація гемопоетичних стовбурових клітин або кісткового мозку.

14. Інші неконтрольовані серйозні хронічні захворювання або психічні захворювання, які, на думку дослідника, можуть вплинути на безпеку пацієнта, дотримання ним режиму лікування або подальше спостереження за протоколом.

15. Серйозне хірургічне втручання, відкрита біопсія або значне травмування протягом 30 днів до введення першої дози досліджуваних препаратів або планування проведення серйозного хірургічного втручання в ході дослідження.

16. Отримання живої ослабленої вакцини протягом 30 днів до введення першої дози досліджуваних препаратів або планування введення такої живої ослабленої вакцини протягом періоду досліджуваного лікування.
Запланована тривалість КВ в Україні
3 роки 3 місяці 1 день
Запланована тривалість КВ в світі
3 роки 3 місяці 1 день
Місця проведення дослідження та відповідальні дослідники
1. Комунальне підприємство "Волинський обласний медичний центр онкології" Волинської обласної ради, м. Луцьк. Відповідальний дослідник - Сінєльніков І.В.
2. Комунальне некомерційне підприємство "Міська клінічна лікарня №4" Дніпровської міської ради, м. Дніпро. Відповідальний дослідник - Бондаренко І. М.
3. Комунальне некомерційне підприємство Сумської обласної ради "Сумський обласний клінічний онкологічний диспансер", м. Суми. Відповідальний дослідник - Винниченко І.О.
4. Комунальне підприємство "Криворізький онкологічний диспансер" Дніпропетровської обласної ради, м. Кривий Ріг. Відповідальний дослідник - Адамчук Г.А.
5. Комунальне некомерційне підприємство "Тернопільський обласний клінічний онкологічний диспансер" Тернопільської обласної ради, м. Тернопіль. Відповідальний дослідник - Гаврилюк І.С.
6. Товариство з обмеженою відповідальністю "Медичний центр імені акад. Ю.П. Спіженка", с. Капітанівка, Києво-Святошинський район, Київська область. Відповідальний дослідник - Чешук В.Є.
7. Комунальне некомерційне підприємство "Подільський регіональний центр онкології" Вінницької обласної ради, м. Вінниця. Відповідальний дослідник - Шевня С. П.
Кількість досліджуваних в Україні
31.05.2021 Запланована - 30
Кількість досліджуваних в світі
31.05.2021 Запланована - 250
Засідання
НЕР - 24.06.2021
Номер та дата наказу МОЗ
№ 1326 від 02.07.2021
Файли для завантаження
.pdf   .doc

- Волинський обласний онкологічний диспансер -