Повна Назва КВ
Рандомізоване багатоцентрове дослідження ІІІ фази препарату Занідатамаб у комбінації з хіміотерапією з Тислелізумабом або без нього у пацієнтів з HER2-позитивною нерезектабельною місцевопоширеною або метастатичною гастроезофагеальною аденокарциномою (ГЕА)
Код КВ
ZWI-ZW25-301
Заявник
Товариство з Обмеженою Відповідальністю «Контрактно-Дослідницька Організація Іннофарм-Україна»
Спонсор
«Займворкс Інк.», Канада (Zymeworks Inc., Canada)
Профіль випробування
Онкологія
Фази
ІІІ
Препарати
Занідатамаб (Zanidatamab) – Препарат, що досліджується;
BGB-A317 (Tislelizumab) – Препарат, що досліджується;
Герцептин (Herceptin, Trastuzumab, Трастузумаб) – Препарат порівняння;
Цисплатин (Cisplatin) – Препарат порівняння;
Капецитабін (Capecitabine) – Препарат порівняння;
Оксаліплатин (Oxaliplatin) – Препарат порівняння;
Флуороурацил (Ribofluor) – Препарат порівняння.
Стан проведення КВ
Затверджено наказом МОЗ
Патологічний стан пацієнта
Гастроезофагеальна аденокарцинома
Стать
жіноча, чоловіча
Віковий діапазон
Дорослі (18-65 років), Літнього віку (старші 65 років)
Мета випробування
Первинна ціль: Порівняти ефективність занідатамабу в комбінації з хіміотерапією або в комбінації з хіміотерапією та тислелізумабом з ефективністю трастузумабу в комбінації з хіміотерапією у пацієнтів з нерезектабельною місцевопоширеною, рецидивуючою або метастатичною HER2-позитивною ГЕА
Вторинні цілі: Додатково порівняти ефективність занідатамабу в комбінації з хіміотерапією або з хіміотерапією та тислелізумабом з ефективністю хіміотерапії трастузумабом. Оцінити безпечність та переносимість занідатамабу в комбінації з хіміотерапією або з хіміотерапією та тислелізумабом Оцінити вплив занідатамабу в комбінації з хіміотерапією або з хіміотерапією та тислелізумабом на якість життя, пов'язану зі здоров'ям (ЯЖПЗ). Оцінити фармакокінетику (ФК) занідатамабу в комбінації з хіміотерапією або з хіміотерапією та тислелізумабом Оцінити ФК тислелізумабу в комбінації з хіміотерапією та занідатамабом. Оцінити імуногенність занідатамабу в комбінації з хіміотерапією або з хіміотерапією та тислелізумабом. Оцінити імуногенність тислелізумабу в комбінації з хіміотерапією та занідатамабом.
Основні критерії включення
Гістологічно підтверджена, нерезектабельна, місцевопоширена, рецидивуюча або метастатична HER2-позитивна гастроезофагеальна аденокарцинома (аденокарциноми шлунка або стравоходу, зокрема шлунково-стравохідного сполучення), що визначається як експресія HER2 3+ при ІГХ або експресія HER2 2+ при ІГХ з позитивним результатом ISH за даними централізованої оцінки.

На момент включення в дослідження пацієнти з аденокарциномою стравоходу не повинні відповідати критеріям для отримання комбінованої хіміопроменевої терапії.

Перед рандомізацією необхідно проаналізувати в центральній лабораторії новий зафіксований у формаліні та залитий парафіном зразок пухлини (ЗФЗП) або архівні зразки пухлинної тканини, щоб підтвердити статус HER2.

Хвороба, що піддається оцінці (що піддається або не піддається вимірюванню), за визначенням RECIST 1.1 Чоловіки або жінки віком ≥ 18 років (або у віці повної дієздатності відповідно до законодавства конкретної країни).

Функціональний статус за шкалою Східної об’єднаної групи онкологів (ECOG) 0 або 1 за оцінкою, проведеною в межах 3 днів до рандомізації.

Адекватна функція печінки, що визначається як наявність обох критеріїв: Рівень аспартатамінотрансферази (АСТ) становить ≤ 2,5 x від верхньої межі норми (ВМН), а аланінамінотрансферази ≤ 2,5 x ВМН. Для пацієнтів із ураженням печінки прийнятним є рівень АСТ і АЛТ ≤ 5,0 x ВМН; Рівень загального білірубіну ≤ 1,5 x ВМН або ≤ 2,5 x ВМН у пацієнтів із хворобою Жильбера.

Адекватна функція нирок, що визначається за розрахунковою швидкістю клубочкової фільтрації (ШКФ) > 50 мл/хв із використанням стандартного методу місцевого медичного закладу.

Функція системи кровотворення: Абсолютна кількість нейтрофілів (АКН) ≥ 1,5 x 10*9/л; Кількість тромбоцитів ≥ 100 х 10*9/л; Рівень гемоглобіну ≥ 8 г/дл. Пацієнти з хронічною анемією, при якій із підтримуючою метою проводять періодичні трансфузії еритроцитів, відповідають критеріям участі в дослідженні.

Фракція викиду лівого шлуночка (ФВЛШ) ≥ 50%, що визначається за допомогою ехокардіографії або радіоізотопної вентрикулографії (MUGA).

Пацієнтки жіночої статі, здатні до дітонародження, повинні мати негативний результат аналізу сироватки/плазми або сечі на вагітність із визначенням бета-хоріонічного гонадотропіну людини ( β- ХГЛ) в межах 3 днів до рандомізації. Жінки з хибнопозитивними результатами аналізу сечі можуть бути включені в дослідження, якщо результати подальших аналізів сироватки/плазми крові є негативними.

Пацієнти жіночої статі, здатні до дітонародження, та пацієнти чоловічої статі, партнерки яких здатні до дітонародження, повинні погодитися використовувати 2 методи запобігання вагітності з частотою неефективності менше 1% на рік під час дослідження та принаймні протягом 14 місяців після отримання останньої дози цисплатину, принаймні 9 місяців після отримання останньої дози оксаліплатину, і щонайменше 7 місяців після отримання останньої дози всіх інших досліджуваних препаратів. До них належать, серед іншого, пероральні, імплантовані або ін’єкційні гормональні контрацептиви або встановлення внутрішньоматкового пристрою чи внутрішньоматкової системи.

Пацієнти чоловічої статі повинні погодитися не ставати донорами сперми, а пацієнти жіночої статі повинні погодитися не ставати донорами яйцеклітин, починаючи зі скринінгу та протягом усього періоду дослідження, а також принаймні протягом 14 місяців після отримання останньої дози цисплатину, принаймні 9 місяців після отримання останньої дози оксаліплатину, і щонайменше 7 місяців після отримання останньої дози всіх інших досліджуваних препаратів.

Пацієнт або його законний представник повинен надати письмову інформовану згоду.

Пацієнти, які вирішать пройти попередній скринінг на HER2, повинні надати окрему письмову інформовану згоду на збір, зберігання та аналіз пухлинної тканини.
Основні критерії невключення
Учасники не можуть узяти участь у дослідженні, якщо вони відповідають будь-якому з критеріїв, наведених нижче.

Попереднє лікування таргетним препаратом проти HER2, за винятком пацієнтів, які отримували таргетне лікування проти HER2 з приводу раку молочної залози за > 5 років до початкового діагнозу ГЕА.

Попереднє лікування антитілами проти PD-1, PD-L1, PD-L2 або будь-якими іншими антитілами або препаратами, специфічною мішенню яких є T-клітинна костимуляція або сигнальні шляхи імунних контрольних точок.

Попередня системна протипухлинна терапія з приводу нерезектабельної місцевопоширеної, рецидивуючої або метастатичної ГЕА.

Пацієнти, які отримували ад'ювантну або неоад'ювантну хіміотерапію або хіміопроменеву терапію, не повинні мати рецидиву або прогресування раку протягом 6 місяців після завершення такої терапії.

Пацієнти, які раніше отримували паліативну місцеву терапію (наприклад, променеву терапію), відповідають критеріям участі в дослідженні. Променева терапія, отримана в межах 14 днів до рандомізації.

Загальне навантаження антрациклінами протягом життя перевищує 360 мг/м2 доксорубіцину або еквівалентного препарату.

Будь-який стан, який вимагає системного лікування будь-якими кортикостероїдами (> 10 мг на добу преднізону або еквівалентного препарату) або іншими імунодепресантами за ≤ 14 днів до рандомізації.
Примітка. З дослідження не виключаються пацієнти, які на цей час або раніше отримували будь-який із наведених нижче режимів лікування стероїдами:
Замісна терапія стероїдами (доза ≤ 10 мг преднізону або еквівалента) при наднирниковій недостатності; Застосування кортикостероїдів місцево, в офтальмологічній практиці, внутрішньосуглобово, інтраназально або інгаляційно з мінімальною системною абсорбцією; Короткий курс (≤ 7 днів) кортикостероїдів, що призначаються профілактично (наприклад, для лікування алергії на контрастну речовину) або для лікування неаутоімунного захворювання (наприклад, реакції гіперчутливості сповільненого типу, викликаної контактним алергеном).

Наявність в анамнезі загрозливої для життя гіперчутливості до моноклональних антитіл або рекомбінантних білків чи допоміжних речовин лікарської форми.

Відомий дефіцит дигідропіримідиндегідрогенази (ДПД).

Велике хірургічне втручання протягом 28 днів до рандомізації.

Наступні фактори ризику, пов'язані із захворюванням:
Клінічно значуща кровотеча (≥ 3 ступеня тяжкості відповідно до загальних термінологічних критеріїв класифікації побічних явищ [Common Terminology Criteria for Adverse Events, CTCAE]) зі шлунково-кишкового тракту (ШКТ) протягом 4 тижнів до рандомізації. Клінічно значуща кишкова непрохідність (≥ 3 ступеня тяжкості за CTCAE). Накопичення плевральної, асцитичної або перикардіальної рідини, що вимагає дренажу або застосування діуретиків, протягом 2 тижнів до рандомізації. Застосування діуретиків з інших причин є прийнятним.

Неліковані метастази у центральну нервову систему (ЦНС), метастази в ЦНС, що проявляються симптомами, або променева терапія метастазів у ЦНС протягом 4 тижнів до рандомізації. Дозволяється наявність стабільних метастазів у головному мозку (визначається як пацієнти, які не приймають стероїди та протисудомні препарати, та є неврологічно стабільними без ознак рентгенологічного прогресування протягом щонайменше 4 тижнів до рандомізації). Наявність в анамнезі або поточна лептоменінгеальна хвороба (ЛМХ). Пацієнти відповідатимуть критеріям участі, якщо ЛМХ була виявлена рентгенографічно, але не запідозрена дослідником клінічно, і в пацієнта немає неврологічних симптомів ЛМХ.

Погано контрольовані судоми.

Попереднє або супутнє інвазивне злоякісне новоутворення, чий перебіг або лікування потенційно може завадити оцінці безпечності або ефективності експериментального режиму лікування.

Тяжкі хронічні або активні інфекції, що вимагають системної антибактеріальної, протигрибкової або противірусної терапії (пацієнти, які приймають пероральні антибіотики, повинні завершити запланований курс лікування до рандомізації).

Гостре або хронічне неконтрольоване захворювання нирок, панкреатит або захворювання печінки (за винятком пацієнтів із синдромом Жильбера, безсимптомними конкрементами у жовчному міхурі, метастазами в печінці або стабільними хронічними захворюваннями печінки за оцінкою дослідника).

Встановлений активний гепатит, включаючи наступні: Гострий або хронічний гепатит В (виняток: пацієнти з позитивним результатом аналізу на поверхневий антиген вірусу гепатиту В [HBsAg] відповідають критеріям участі, якщо концентрація ДНК вірусу гепатиту В (ВГВ) у них менше 500 МО/мл або 2500 копій/мл). Примітка. Пацієнтів із рівнем HBsAg, що піддається виявленню, або з ДНК ВГВ, що піддається виявленню, необхідно вести відповідно до інструкцій медичного закладу або місцевих керівництв. Пацієнти, які розпочинають лікування противірусними препаратами під час скринінгу, повинні отримувати лікування протягом > 2 тижнів до рандомізації. Пацієнти з гепатитом С (виняток: [i] пацієнти, в яких у анамнезі відсутнє противірусне лікування з метою зцілення, та в яких є задокументоване від’ємне вірусне навантаження, відповідають критеріям участі; [ii] пацієнти, які завершили противірусну терапію з метою зцілення за ≥ 12 тижнів до рандомізації, і вірусне навантаження є негативним, відповідають критеріям участі).

Наявність в анамнезі інфекції, викликаної вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ).

Встановлена інфекція SARS-CoV-2. Пацієнти з перенесеною раніше інфекцією, яка вирішилася відповідно до вимог місцевого медичного закладу та вказівок щодо скринінгу, відповідають критеріям участі.

Клінічно значуще захворювання серця, таке як шлуночкова аритмія, що вимагає терапії, неконтрольована гіпертензія або наявність в анамнезі застійної серцевої недостатності з клінічними симптомами (ЗСН).

Пацієнти з відомим інфарктом міокарда або нестабільною стенокардією протягом 6 місяців до рандомізації також не допускаються до участі в дослідженні.

ЗСН, пов'язана з попередньою протипухлинною терапією, повинна бути ≤ 1 ступеня тяжкості на момент виникнення і повинна повністю вирішитися.

Тромбоемболія легеневої артерії, що проявляється симптомами, за ≤ 28 днів до рандомізації.

Будь-яке порушення мозкового кровообігу в анамнезі за ≤ 6 місяців до рандомізації.

Інтервал QTc за формулою Фридерічіа (QTcF) > 470 мс. Примітка. Для пацієнтів з подовженням інтервалу QTcF на початковій електрокардіограмі (ЕКГ) контрольна ЕКГ може бути виконана тричі для визначення відповідності критеріям участі.

Поточна клінічно значуща токсичність (2 ступеня тяжкості або вище), пов’язана з попередніми протипухлинними препаратами, за винятком алопеції.

Поточна периферична нейропатія 2 ступеня тяжкості або вище.

Поточна діарея 2 ступеня тяжкості або вище.

Попередня алогенна трансплантація кісткового мозку або трансплантація солідного органа.

Наявність в анамнезі інтерстиціального захворювання легень або неінфекційного пневмоніту.

Активні або перенесені раніше аутоімунні захворювання, які можуть рецидивувати, за такими винятками: Контрольований цукровий діабет І типу. Гіпотиреоз (за умови, що він лікується тільки за допомогою замісної гормональної терапії). Контрольована целіакія. Захворювання шкіри, що не потребують системного лікування (наприклад, вітиліго, псоріаз, алопеція).

Будь-яке інше захворювання, яке, як очікується, не рецидивуватиме за відсутності зовнішніх провокуючих факторів.

Введення живої вакцини протягом ≤ 4 тижнів до рандомізації.

Жінки, які годують груддю або вагітні, а також жінки та чоловіки, які планують вагітність.

Лікування іншим досліджуваним препаратом протягом 28 днів до рандомізації.
Запланована тривалість КВ в Україні
4 роки 8 місяців
Запланована тривалість КВ в світі
4 роки 8 місяців
Місця проведення дослідження та відповідальні дослідники
1. Комунальне підприємство "Криворізький онкологічний диспансер" Дніпропетровської обласної ради, м. Кривий Ріг. Відповідальний дослідник - Адамчук Г.А.
2. Комунальне некомерційне підприємство "Міська клінічна лікарня №4" Дніпровської міської ради, м. Дніпро. Відповідальний дослідник - Бондаренко І.М.
3. Комунальне підприємство "Волинський обласний медичний центр онкології" Волинської обласної ради, м. Луцьк. Відповідальний дослідник - Сінєльніков І.В.
4. Комунальне некомерційне підприємство "Обласний центр онкології", м. Харків. Відповідальний дослідник - Скорий Д.І.
5. Комунальне некомерційне підприємство "Херсонський обласний онкологічний диспансер" Херсонської обласної ради, м. Херсон. Відповідальний дослідник - Сокур І.В.
Кількість досліджуваних в Україні
20.08.2021 Запланована - 53
Кількість досліджуваних в світі
20.08.2021 Запланована - 1149
Засідання
НЕР - 23.09.2021
Супутні матеріали
- електронні щоденники для пацієнтів
- планшети для дослідників
- лабораторні набори
- min-max термометри
- інфузомати
- системи для внутрішньовенного введення
- фільтри для систем для внутрішньовенного введення
- допоміжні матеріали (шприци, голки)
- друковані матеріали
Номер та дата наказу МОЗ
№ 2147 від 04.10.2021
Файли для завантаження
.pdf   .doc

- Волинський обласний онкологічний диспансер -