Повна Назва КВ
Дослідження 1b/2 фази препарату TAK-981 у поєднанні з Пембролізумабом для оцінки безпечності, переносимості та протипухлинної активності цієї комбінації у пацієнтів з окремими прогресуючими або метастатичними солідними пухлинами
Код КВ
TAK-981-1502
Заявник
Товариство з Обмеженою Відповідальністю «Контрактно-Дослідницька Організація Іннофарм-Україна»
Спонсор
«Такеда Девелопмент Сентер Амерікас, Інк.» («ТДС Амерікас»), США (Takeda Development Center Americas, Inc. (TDC Americas), USA)
Профіль випробування
Онкологія
Фази
ІІ
Препарати
TAK-981 – Препарат, що досліджується;
КІТРУДА (пембролізумаб) – Препарат, що досліджується.
Стан проведення КВ
Затверджено наказом МОЗ
Патологічний стан пацієнта
Неплоскоклітинний недрібноклітинний рак легень; рак шийки матки; мікросателітно стабільний колоректальний рак
Стать
чоловіча, жіноча
Віковий діапазон
Дорослі (18-65 років), Літнього віку (старші 65 років)
Мета випробування
Фаза 1b: Визначити безпечність та переносимість препарату TAK-981 у поєднанні з пембролізумабом у пацієнтів із показаннями для окремих солідних пухлин. Визначити РДФ2.
Фаза 2: Оцінити попередні результати ефективності препарату TAK-981 при РДФ2 у поєднанні з пембролізумабом у пацієнтів із показаннями для окремих солідних пухлин.
Основні критерії включення
1. Дорослі пацієнти чоловічої чи жіночої статі віком від 18 років.

2. Готовність та спроможність надати письмову інформовану згоду на участь у дослідженні.

3. Наявність гістологічно або цитологічно підтвердженого раку в прогресуючій стадії (метастатичного та/або неоперабельного), як зазначено нижче, який не піддається лікуванню, і для якого не дала результатів попередня стандартна терапія першої лінії. Примітка: Попередня неоад’ювантна або ад’ювантна терапія, що входила до початкового курсу лікування, не може вважатися стандартною терапією першої або другої лінії, окрім випадків, коли такі процедури були закінчені менше ніж за 12 місяців до поточного рецидиву пухлини.

A. Неплоскоклітинний НДКРЛ, який прогресував до отримання не більше як одного попереднього курсу системної терапії інгібіторами контрольних точок імунної відповіді / терапії анти-PD-(1/L1) препаратами. У фазі 2 в пацієнтів із неплоскоклітинним НДКРЛ не повинні з’являтися ознаки прогресування пухлини протягом перших 5 місяців терапії першої лінії інгібіторами контрольних точок / терапії анти-PD-(1/L1) препаратами. Примітка: Пацієнти з відомими драйверними мутаціями/геномними абераціями (наприклад сенсибілізуючими мутаціями рецептору епідермального фактора росту [EGFR], протоонкогену B-Raf V600E [BRAF V600E] та протоонкогену 1 [ROS1], злиттям генів рецептору нейротрофічної тирозинкінази типу 1 [NRTK] та перебудовою гена кінази анапластичної лімфоми [ALK]), також повинні мати підтвердження прогресування захворювання після лікування препаратами таргетної терапії, які є у вільному продажу.

B. Пацієнтки з раком шийки матки (плоскоклітинною карциномою, аденосквамозною карциномою або аденока-рциномою шийки матки), які раніше не отримували лікування інгібітором імунних контрольних точок і мали не більше однієї системної лінії терапії рецидивуючого раку шийки матки на стадії вагінальної карциноми з метастазами у віддалені органи. Примітка: Критеріям участі в дослідженні не відповідають такі пухлини шийки матки: аденокарцинома з мінімальними відхиленнями / злоякісна аденома, шлунковий тип аденокарциноми, світлоклітинний рак та мезонефрична карцинома. У висновку гістологічного дослідження повинне бути гістологічне підтвердження вихідної первинної пухлини. Примітка: Лікування першої лінії повинно складатися з двокомпонентної хіміотерапії препаратами платини. Хіміотерапія, що застосовується одночасно з первинним опроміненням (наприклад, щотижневе введення цисплатину), не вважається системним курсом хіміотерапії.

C. Пацієнти із МСС-КРР, які раніше не отримували лікування інгібіторами імунних контрольних точок і мали прогресування захворювання не більше ніж після 3 схем хіміотерапії. Примітка: Пацієнти повинні були попередньо отримати лікування фторпіримідином, оксаліплатином та іринотеканом, якщо воно їм показане.

4. Вони повинні мати принаймні 1 вимірне ураження, яке підходить для радіологічного оцінювання, на основі критеріїв оцінювання відповіді солідних пухлин (RECIST), іВерсія 1.1. Осередки пухлини, що знаходяться в попередньо опроміненій зоні, вважаються вимірними, якщо в них було продемонстроване прогресування.

5. Мати показник загального стану 0 або 1 за шкалою Східної об’єднаної онкологічної групи (ECOG).

6. У пацієнтів мають задовільно функціонувати органи згідно з наведеними нижче критеріями:
A. Кількість тромбоцитів ≥ 75,0 × 10*9/л.
B. Абсолютна кількість нейтрофілів (АКН) ≥ 1,0 × 10*9/л.
C. Гемоглобін ≥ 85 г/л (переливання еритроцитів дозволено ≥ 14 днів до оцінювання).
D. Розрахунковий кліренс креатиніну з використанням формули Кокрофта-Голта ≥ 45 мл/хв для пацієнтів із концентрацією сироваткового креатиніну, що перевищує верхню межу норми (ВМН).

E. Аспартатамінотрансфераза (АСТ, ГОТ) та аланінамінотрансфераза (АЛТ, АлАТ) ≤ 3,0 × ВМН; білірубін ≤ 1,5 × ВМН. У пацієнтів із синдромом Жильбера рівень білірубіну може бути > 1,5 × ВМН за умови обговорення між дослідником та медичним монітором.

7. Фракція викиду лівого шлуночка (ФВЛШ), визначена за допомогою ехокардіограми (ЕхоКГ) або багаторазової вентрикулографії (MUGA) ≥ 40 %.

8. Пацієнти одужали від токсичності, пов’язаної з попередньою терапією, до ступеня 1 або вихідного рівня або токсичність визнано як залишкове явище. Примітка: Дозволяється нейропатія ≤ 2 ступеня, алопеція будь-якого ступеня або аутоімунні ендокринопатії зі стабільною замісною терапією.

9. Жінки репродуктивного віку повинні мати негативний результат тесту на вагітність за зразками сироватки крові/сечі протягом 72 годин до отримання першої дози досліджуваного препарату.

10. Пацієнтки повинні відповідати одному з цих критеріїв:
A. початок постменопаузи щонайменше за 1 рік до скринінгового візиту, або
B. хірургічна стерилізація, або
C. якщо вони здатні до дітонародження, вони повинні погодитися одночасно застосовувати 1 високоефективний метод та 1 додатковий ефективний (бар’єрний) метод контрацепції з моменту підписання форми інформованої згоди й до 120 днів після введення останньої дози досліджуваного препарату (залежно від того, що довше), або
D. погодитися на повне утримання від статевого життя, якщо це відповідає бажаному і звичному способу життя пацієнта. (Періодичне статеве утримування (наприклад, календарний, овуляційний, симптотермальний або післяовуляційний методи), перерваний статевий акт, використання лише сперміцидів та лактаційна аменорея не є прийнятними методами контрацепції. Жіночі та чоловічі презервативи не можна використовувати одночасно.)

11. Пацієнти чоловічої статі, навіть якщо вони стерилізовані хірургічним шляхом (тобто мають статус поствазектомічних), повинні погодитися на одну з цих умов: A. використовувати ефективну бар’єрну контрацепцію протягом усього періоду лікування й до 120 днів після введення останньої дози досліджуваного препарату, або B. погодитися на повне утримання від статевого життя, якщо це відповідає бажаному і звичному способу життя пацієнта. (Періодичне статеве утримування (наприклад, календарний, овуляційний, симптотермальний або післяовуляційний методи), перерваний статевий акт, використання лише сперміцидів та лактаційна аменорея не є прийнятними методами контрацепції. Жіночі та чоловічі презервативи не можна використовувати одночасно.)

12. Мають бути готовими та здатними дотримуватися вимог щодо візитів до клініки та процедур, описаних у протоколі дослідження.
Основні критерії невключення
1. Пацієнти, що отримували лікування препаратами системної протипухлинної терапії або досліджуваними препаратами протягом 14 днів або 5 періодів напіввиведення, залежно від того, що коротше, до введення першої дози досліджуваного препарату. Примітка: Дозволені стероїди в низькій дозі (преднізон або його еквівалент ≤ 10 мг на добу для вживання всередину), гормональна терапія раку передміхурової залози або раку молочної залози (як ад’ювантна терапія) та лікування бісфосфонатами та інгібіторами лігандів рецептора-активатора ядерного фактора каппа-В (RANK-L).

2. Пацієнти, що отримували променеву терапію з розширеним полем опромінення за ≤ 4 тижні до початку лікування (≤ 7 днів для терапії з обмеженим полем опромінення для тимчасового полегшення симптомів не в зоні грудної клітки або мозку).

3. Неконтрольовані метастатичні пухлини в головному мозку в анамнезі (підтвердження прогресування за допомогою візуалізації протягом 4 тижнів та/або неврологічні симптоми, які не повернулися до стану вихідного рівня). Участь пацієнтам із пролікованими метастазами в мозку дозволена за умови підтвердження, що їхній стан рентгенологічно стабільний, без ознак прогресування впродовж принаймні 4 тижнів шляхом повторної візуалізації, клінічно стабільний та вони не потребують лікування стероїдами протягом щонайменше 14 днів до отримання першої дози препарату дослідження. Примітка: Для пацієнтів, які не мають симптомів, отримання зображень мозку під час скринінгу не потрібне.

4. Друге злоякісне утворення за попередні 3 роки, за винятком вилікуваного базальноклітинного або локалізованого плоскоклітинного раку шкіри, локалізованого раку простати, раку шийки матки in situ, видалених колоректальних аденоматозних поліпів, раку молочної залози in situ або інших злоякісних новоутворень для лікування яких пацієнт не проходить активну протипухлинну терапію.

5. Пацієнти після обширного хірургічного втручання ≤ 14 днів до введення першої дози досліджуваного препарату та такі, що не повністю одужали після ускладнень унаслідок хірургічної операції.

6. Попереднє лікування ТАК-981.

7. Підвищена чутливість до ТАК-981, пембролізумабу або будь-якого компоненту лікарського засобу.

8. Подовження коригованого інтервалу QT на вихідному рівні, розрахованого за формулою Фредеріка (QTcF) (наприклад, повторна демонстрація інтервалу QTcF > 480 мс, вроджений синдром подовженого QT інтервалу в анамнезі або піруетна тахікардія).

9. Імуноопосередковані ПЯ в анамнезі, пов’язані з лікуванням інгібіторами контрольних точок імунної відповіді, які вимагали припинення лікування.

10. Пацієнт приймає або потребує подальшого прийому препаратів, які, як відомо, є сильними або помірними інгібіторами та індукторами цитохрому P-450 (CYP) 3A4/5. Щоб узяти участь у цьому дослідженні, таким пацієнтам слід припинити використання таких засобів щонайменше на 2 тижні (1 тиждень для інгібіторів CYP3A4/5) перш ніж отримати дозу препарату TAK-981.

11. Введення будь-якої живої вакцини (наприклад, вітряної віспи, пневмокока) протягом 4 тижнів після початку лікування в рамках дослідження.

12. Аутоімунне захворювання в анамнезі, яке вимагає системної імуносупресивної терапії з добовими дозами преднізону > 10 мг/добу або еквівалентними дозами, або будь-якою іншою формою імуносупресивної терапії. Гормональна терапія (наприклад, тироксин, інсулін або фізіологічна кортикостероїдна замісна терапія при недостатності надниркових залоз або гіпофіза) не вважається формою системного лікування аутоімунного захворювання, яка потребує виключення.

13. Неінфекційний пневмоніт, для лікування якого потрібні стероїди, або інтерстиціальне захворювання легень в анамнезі.

14. Є дані про неінфекційний пневмоніт у стадії загострення.

15. Трансплантація алогенної тканини або солідного органу в анамнезі.

16. Пацієнти, які мають гостру інфекцію, що вимагає системної терапії.

17. ВІЛ-інфекція в анамнезі або будь-який інший вроджений або набутий імунодефіцит, що має значення.

18. Серопозитивні пацієнти на поверхневий антиген вірусу гепатиту В, або виявлене вірусне навантаження у зв’язку з гепатитом С. Примітка: Пацієнтів із позитивним результатом на антитіла до корового антигену вірусу гепатиту В або антитіла до поверхневого антигену гепатиту В можна залучати, але їхнє вірусне навантаження на гепатит В має бути таким, що не піддається визначенню.

19. Будь-яке з таких захворювань в анамнезі ≤ 6 місяців до введення першої дози: застійна серцева недостатність III або IV класу за класифікацією Нью-Йоркської асоціації кардіологів, нестабільна стенокардія, інфаркт міокарда, нестабільна симптоматична ішемічна хвороба серця, неконтрольована гіпертонія, попри відповідну терапію, серцеві аритмії з клінічними симптомами > 2 ступеня, що тривають, емболія легеневої артерії, цереброваскулярні порушення з клінічними симптомами або будь-яке інше серйозне серцеве захворювання (наприклад, перикардіальний випіт або рестриктивна кардіоміопатія). Дозволяється хронічна фібриляція передсердь при стабільній антикоагулянтній терапії.

20. Психіатрична хвороба / соціальні обставини, які обмежуватимуть дотримання вимог дослідження та суттєво збільшуватимуть ризик розвитку ПЯ або стали причиною неспроможності надати письмову інформовану згоду.

21. Пацієнтки, які годують груддю або мають позитивний результат аналізу сироватки крові на вагітність протягом періоду скринінгу або позитивний результат аналізу сечі на вагітність у день 1 до введення першої дози досліджуваного препарату.
Запланована тривалість КВ в Україні
2 роки 2 місяці
Запланована тривалість КВ в світі
2 роки 2 місяці
Місця проведення дослідження та відповідальні дослідники
1. Комунальне некомерційне підприємство "Міська клінічна лікарня №4" Дніпровської міської ради, м. Дніпро. Відповідальний дослідник - Бондаренко І. М.
2. Комунальне некомерційне підприємство "Хмельницький обласний протипухлинний центр" Хмельницької обласної ради, м. Хмельницький. Відповідальний дослідник - Дробнер І.Г.
3. Державна установа "Інститут загальної та невідкладної хірургії імені В.Т.Зайцева" Національної академії медичних наук України, м. Харків. Відповідальний дослідник - Дудніченко О.С.
4. Комунальне некомерційне підприємство "Обласний центр онкології", м. Харків. Відповідальний дослідник - Кобзєв О.І.
5. Товариство з обмеженою відповідальністю Медичний центр "ВЕРУМ", м. Київ. Відповідальний дослідник - Помінчук Д.В.
6. Комунальне підприємство "Волинський обласний медичний центр онкології" Волинської обласної ради, м. Луцьк. Відповідальний дослідник - Сінєльніков І.В.
7. Комунальне некомерційне підприємство "Центральна міська клінічна лікарня" Ужгородської міської ради, м. Ужгород. Відповідальний дослідник - Готько Є.С.
8. Клініка Національного інституту раку, м. Київ. Відповідальний дослідник - Остапенко Ю.В.
Кількість досліджуваних в Україні
27.01.2021 Запланована - 8
Кількість досліджуваних в світі
27.01.2021 Запланована - 69
Засідання
НЕР - 08.04.2021
Супутні матеріали
– лабораторні набори;
– шприци, голки, системи.
Номер та дата наказу МОЗ
№ 762 від 20.04.2021
Файли для завантаження
.pdf   .doc

- Волинський обласний онкологічний диспансер -