Повна Назва КВ
Відкрите, багатоцентрове, рандомізоване дослідження ІІІ фази, в якому порівнюється препарат NUC-1031 у поєднанні з цисплатином і гемцитабін у поєднанні з цисплатином у пацієнтів із раніше не лікованим місцево-поширеним або метастатичним раком жовчних шляхів
Код КВ
NuTide:121
Заявник
Підприємство з 100% іноземною інвестицією «АЙК’ЮВІА РДС Україна»
Спонсор
NuCana plc, Велика Британія
Профіль випробування
Онкологія
Фази
ІІІ
Препарати
NUC-1031 – Препарат, що досліджується
Гемцитабін – Препарат порівняння
Цисплатин – Препарат порівняння
Розчинник для приготування розчину для внутрішньовенного введення – Препарат, що досліджується
Стан проведення КВ
Розпочато КВ в Україні
Патологічний стан пацієнта
Місцево-поширений або метастатичний рак жовчних шляхів
Стать
чоловіча, жіноча
Віковий діапазон
Дорослі (18-65 років), Літнього віку (старші 65 років)
Мета випробування
Основна мета:
- загальна виживаність (ЗВ);
- відсоток пацієнтів з об’єктивною відповіддю (ВПОВ), що визначається за допомогою незалежної центральної експертної оцінки у сліпому режимі в пацієнтів із вимірюваним захворюванням на вихідному рівні.

Другорядні цілі:
- виживання без прогресування хвороби (ВБП), що визначається за допомогою незалежної центральної експертної оцінки у сліпому режимі;
- тривалість відповіді (ТВ), що визначається за допомогою незалежної центральної експертної оцінки у сліпому режимі;
- виживаність протягом 18 і 12 місяців;
- частота контролю захворювання (ЧКЗ);
- безпечність;
- фармакокінетика (ФК) препарату NUC-1031;
- якість життя згідно з оцінкою пацієнта.
Основні критерії включення
Письмова інформована згода та дозвіл на використання і розкриття медичної інформації. Здатність до розуміння вимог цього протоколу, у тому числі щодо заповнення опитувальників щодо якості життя, і готовність виконувати ці вимоги.

Пацієнти чоловічої або жіночої статі віком ≥ 18 років.

Гістологічно або цитологічно підтверджена місцево-поширена, нерезектабельна або метастатична аденокарцинома жовчних шляхів (включно з раком жовчного міхура, раком внутрішньо- та позапечінкових жовчних проток або ампулярним раком).

Допускаються пацієнти з вимірюваними (за критеріями RECIST версії 1.1) або невимірюваними захворюваннями.

Очікувана тривалість життя ≥ 16 тижнів.

Функціональний стан за шкалою ECOG становить 0 або 1.

Достатній біліарний дренаж без ознак поточної інфекції. Якщо застосовно, придатна до лікування та клінічно значуща обструкція жовчних шляхів була попередньо зменшена за допомогою внутрішнього ендоскопічного дренажу/стентування щонайменше за 2 тижні або шляхом паліативного шунтування чи черезшкірного дренування до початку участі в дослідженні, і пацієнт не має активної або підозрюваної неконтрольованої інфекції. Пацієнти, в яких було розміщено біліарний стент, повинні перебувати у клінічно стабільному стані та не мати ознак інфекції протягом ≥ 2 тижнів до початку участі в дослідженні.

Пацієнти, в яких функція жовчних шляхів покращується і які відповідають усім іншим критеріям включення, можуть пройти повторне обстеження протягом періоду часу, відведеного на скринінг.

Задовільна функція кісткового мозку, печінки та нирок, що підтверджується такими показниками: абсолютна кількість нейтрофілів (АКН) ≥ 1500/мкл без застосування підтримки колонієстимулюючого фактора; кількість тромбоцитів ≥ 100 000/мкл; гемоглобін ≥ 10 г/дл без необхідності підтримки із застосуванням гемопоетичного фактора росту або переливання крові протягом попередніх 2 тижнів; загальний білірубін рівень аланінамінотрансферази (АЛТ) або аспартатамінотрансферази (АСТ) сироватковий креатинін ≤ 1,5 × ВМН або кліренс креатиніну ≥ 45 мл/хв — фактичний показник або показник, розрахований за методом Кокрофта – Голта; міжнародне нормалізоване співвідношення (МНР).

Коригований інтервал QT Пацієнти, інфіковані вірусом імунодефіциту людини, які є здоровими і мають низький ризик виникнення наслідків синдрому набутого імунодефіциту, можуть включатися в це дослідження.

Пацієнти жіночої статі, які мають дітородний потенціал ( тобто всі жінки, за винятком тих, які перебувають у постменопаузі протягом ≥ 1 року або мають в анамнезі гістеректомію або хірургічну стерилізацію), повинні мати негативний результат аналізу на вагітність у межах 3 днів до першого введення препарату.

Усі пацієнти, які мають дітородний потенціал, повинні погодитися на повне утримання від статевих контактів або використовувати два високоефективні методи контрацепції (один із яких повинен бути бар’єрним методом контрацепції), починаючи з часу скринінгу до завершення 6 місяців після введення останньої дози досліджуваного препарату.

Пацієнти чоловічої статі з партнерами жіночої статі повинні або успішно пройти вазектомію, або вони та їхні партнери жіночої статі мають відповідати вищевказаним критеріям (відсутність дітородного потенціалу або застосування високоефективних методів контрацепції).
Основні критерії невключення
Комбіновані або змішані гепатоцелюлярні/холангіокарциноми.

Попередня системна терапія поширеного або метастатичного раку жовчних шляхів. Водночас попередня хіміотерапія в ад’ювантному режимі або низькодозова хіміотерапія, що проводилася разом із променевою терапією в ад’ювантному режимі, яка була завершена щонайменше за 6 місяців до включення в дослідження, дозволяється.

Дозволені такі попередні процедури за умови, що пацієнт повністю відновився: Хірургічна операція: резекція, що не призвела до видужання, із макроскопічним залишковим захворюванням або хірургічна операція з метою паліативного шунтування.

Пацієнти, які раніше проходили хірургічну операцію, яка призвела до видужання, тепер повинні мати ознаки нерезектабельного захворювання, що вимагає системної хіміотерапії.

Променева терапія: попередня променева терапія (з радіосенсибілізуючою низькодозовою хіміотерапією або без неї) для локалізованого захворювання і за наявності поточних очевидних ознак прогресування захворювання, що вимагає системної хіміотерапії.

Фотодинамічна терапія: попередня фотодинамічна терапія для локалізованого захворювання без ознак метастатичного захворювання або для локалізованого захворювання з метою полегшення біліарної непрохідності за наявності метастатичної хвороби, за умови наявності поточних чітких ознак прогресування захворювання, що вимагає системної хіміотерапії.

Паліативна променева терапія: паліативна променева терапія за умови, що всі побічні явища минули, і пацієнт має вимірюване захворювання поза межами ділянки опромінення.

Попереднє лікування препаратом NUC-1031, гемцитабіном, цисплатином або іншими препаратами на основі платини чи відома гіперчутливість до вищезазначених препаратів, або наявність в анамнезі алергічних реакцій на допоміжні речовини, що містяться у препараті NUC-1031 або розчині розчинника (диметилацетамід [ДМА], Колліфор І-Ел-Пі, Твін 80).

Симптоми з боку центральної нервової системи або лептоменінгеальні метастази.

Наявність в анамнезі інших злоякісних новоутворень, крім належним чином пролікованого немеланомного раку шкіри, повністю вилікуваного раку шийки матки in situ , раку передміхурової залози легкого ступеню тяжкості, що не потребує лікування, або інших повністю вилікуваних солідних пухлин без ознак захворювання протягом ≥ 3 років.

Паралельні серйозні (на думку дослідника) захворювання, до яких належать (перелік не виключний) застійна серцева недостатність ІII або IV ступеня за класифікацією Нью-Йоркської кардіологічної асоціації, наявність в анамнезі вродженого синдрому пролонгованого QT, неконтрольована інфекція, активний гепатит B або C або інші супутні захворювання, які, на думку дослідника, негативно вплинуть на участь у дослідженні або взаємодію. Інші гострі або хронічні медичні, неврологічні або психічні захворювання чи лабораторні аномалії, які можуть підвищити ризик, пов’язаний із участю в дослідженні або введенням досліджуваного препарату, або можуть вплинути на інтерпретацію результатів дослідження, і, на думку дослідника, призведуть до невідповідності пацієнта вимогам щодо початку участі в цьому дослідженні.

Попереднє застосування іншого досліджуваного препарату протягом 28 днів до рандомізації.

Велика хірургічна операція протягом 28 днів до рандомізації; пацієнт повинен повністю видужати після будь-яких попередніх хірургічних або інших процедур.

Вагітність або годування груддю.

Залишкові явища токсичності після попереднього лікування або процедур, які не знизилися до ступеня тяжкості ≤ 1 (за критеріями CTCAE версії 5.0), за винятком алопеції або периферичної нейропатії ступеня ≤ 1.

Супутнє застосування препаратів у дозах, які, як відомо, спричиняють клінічно значуще продовження інтервалу QT/коригованого інтервалу QT.

Введення живих вакцин у межах 28 днів до рандомізації.

Поточний або недавній (≤ 6 місяців) гепаторенальний синдром.
Запланована тривалість КВ в Україні
2 роки
Запланована тривалість КВ в світі
2 роки
Дата початку КВ в Україні
02.04.2020
Місця проведення дослідження та відповідальні дослідники
1. Комунальне некомерційне підприємство Харківської обласної ради "Обласний клінічний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення", м. Харків. Відповідальний дослідник - Неффа М.Ю.
2. Комунальна установа "Чернівецький обласний клінічний онкологічний диспансер", м. Чернівці. Відповідальний дослідник - Семеген Ю.В.
3. Комунальне некомерційне підприємство Сумської обласної ради "Сумський обласний клінічний онкологічний диспансер", м. Суми. Відповідальний дослідник - Винниченко І.О.
4. Комунальне некомерційне підприємство "Одеська обласна клінічна лікарня" Одеської обласної ради", м. Одеса. Відповідальний дослідник - Зайчук А.І.
5. Державна установа "Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова" Національної академії медичних наук України, м. Київ. Відповідальний дослідник - Зубков О.О.
6. Комунальне підприємство "Волинський обласний медичний центр онкології", м. Луцьк. Відповідальний дослідник - Сінєльніков І.В.
7. Комунальне некомерційне підприємство "Обласний центр онкології", м. Харків. Відповідальний дослідник - Скорий Д.І.
8. Київський міський клінічний онкологічний центр, м. Київ. Відповідальний дослідник - Осинський Д.С.
Кількість досліджуваних в Україні
16.10.2019 Запланована - 45
Кількість досліджуваних в світі
16.10.2019 Запланована - 828
Засідання
НЕР - 28.11.2019
Номер та дата наказу МОЗ
№ 2487 від 17.12.2019
Файли для завантаження
.pdf   .doc

- Волинський обласний онкологічний диспансер -