Повна Назва КВ
Рандомізоване, подвійне сліпе дослідження ІІІ фази для оцінки хіміотерапії препаратами на основі платини у комбінації з препаратом INCMGA00012 або без нього в якості терапії першої лінії при метастатичному плоскоклітинному і неплоскоклітинному недрібноклітинному раку легень (POD1UM-304)
Код КВ
INCMGA 0012-304
Заявник
Підприємство з 100% іноземною інвестицією «АЙК’ЮВІА РДС Україна»
Спонсор
Incyte Corporation, United States
Профіль випробування
Онкологія
Фази
ІІІ
Препарати
INCMGA00012 – Препарат, що досліджується
Плацебо до INCMGA00012 – Плацебо
Паклітаксел – Препарат, що досліджується
Цисплатин – Препарат, що досліджується
Карбоплатин – Препарат, що досліджується
Абраксан – Препарат, що досліджується
Пеметрексед – Препарат, що досліджується
Еменд – Препарат супутньої терапії
Стан проведення КВ
Затверджено наказом МОЗ
Патологічний стан пацієнта
Метастатичний плоскоклітинний і неплоскоклітинний недрібноклітинний рак легень
Стать
чоловіча, жіноча
Віковий діапазон
Дорослі (18-65 років), Літнього віку (старші 65 років)
Мета випробування
Основні цілі: Порівняння рівня загального виживання (ЗВ) при поєднанні INCMGA00012 та хіміотерапії або плацебо та хіміотерапії;

Порівняння рівня виживання без прогресування хвороби (ВБП) при комбінованому застосуванні INCMGA00012 та хіміотерапії або плацебо та хіміотерапії.
Вторинні цілі: Порівняння загальної частоти відповіді (ЗЧВ) при комбінованому застосуванні INCMGA00012 та хіміотерапії або плацебо та хіміотерапії;

Порівняння тривалості відповіді (ТВ) при комбінованому застосуванні INCMGA00012 та хіміотерапії або плацебо та хіміотерапії;

Оцінка безпечності та переносимості комбінованого застосування INCMGA00012 та хіміотерапії або плацебо та хіміотерапії;

Оцінка показників фармакокінетики (ФК) препарату INCMGA00012 у дозі 375 мг раз на три тижні у разі його застосування разом із хіміотерапією.
Основні критерії включення
Учасники відповідають вимогам для участі в дослідженні, лише якщо вони відповідають усім наведеним нижче критеріям:

Здатність зрозуміти та готовність підписати письмову форму інформованої згоди (ФІЗ) для дослідження. Примітка. Вразливі повнолітні особи, які підпадають під дію заходів правового захисту або не можуть надати свідому згоду на участь, відповідно до місцевих законів і нормативних вимог охорони здоров’я, не включаються.

Вік щонайменше 18 років у день підписання ФІЗ (або відповідно до місцевих вимог країни).

Наявність гістологічно або цитологічно підтвердженого діагнозу недрібноклітинного раку легені (НДРЛ) (неплоскоклітинного або плоскоклітинного) IV стадії за критеріями Американського об’єднаного комітету зі злоякісних захворювань [American Joint Committee on Cancer, AJCC], версія 8. Документальне підтвердження відсутності драйверних мутацій або перестановок генів EGFR, ALK, BRAF і ROS1, якщо пухлина належить до неплоскоклітинного гістологічного типу. Примітка. За відсутності документального підтвердження щодо всіх 4 драйверних мутацій, слід провести організоване спонсором дослідження архівного або свіжого матеріалу пухлинної тканини в місцевій або центральній лабораторії. Якщо відомо, що пухлина в пацієнта переважно плоскоклітинного гістологічного типу, проведення молекулярних аналізів щодо мутації EGFR, транслокацій ALK, BRAF і ROS1 не вимагатиметься, оскільки вони не є частиною поточних діагностичних рекомендацій. Пухлину зі змішаним гістологічним типом класифікуватимуть за переважаючим типом клітин; за наявності дрібноклітинних елементів пацієнт не відповідає критеріям для участі в дослідженні. У випадках, відсутності точних даних, потрібно провести аналіз.

Не проводилося попереднє системне лікування розповсюдженого або метастатичного НДРЛ, за винятком неоад’ювантної або ад’ювантної терапії, яка не включала терапію, спрямовану PD[L]1, і була завершена щонайменше за 12 місяців до розвитку метастатичного захворювання. Можливість надати архівний зразок пухлинної тканини, зафіксований у формаліні, під час скринінгу або пройти свіжу біопсію пухлини після того, як в учасника було діагностовано метастатичне захворювання, для підтвердження статусу щодо PD-L1 центральною лабораторією. Примітка. Біоптат слід брати з ділянки пухлини, у якій не проводилася променева терапія. Після встановлення в учасника діагнозу метастатичного захворювання, перевага для визначення статусу PD-L1 (та драйверних мутацій, якщо необхідно) до рандомізації надаватиметься архівним зразкам, зафіксованим у формаліні.

Наявність пухлини, яку можливо виміряти, згідно з критеріями оцінки відповіді на лікування при солідних пухлинах (response evaluation criteria in solid tumours, RECIST) версії 1.1, за визначенням дослідника місцевого центру проведення дослідження /рентгенологічною оцінкою. Цільові ураження, розташовані в раніше опроміненій області, вважаються такими, які можливо виміряти, якщо в таких ураженнях спостерігалося прогресування.

Оцінка функціонального стану за шкалою Східної об’єднаної онкологічної групи (Eastern Cooperative Oncology Group, ECOG) на момент включення в дослідження складає 0 або 1.

Очікувана тривалість життя до підписання ФІЗ щонайменше 3 місяці.

Готовність уникати вагітності або зачаття дітей на основі наведених нижче критеріїв: Чоловіки повинні погодитися вживати відповідних запобіжних заходів для уникнення зачаття дітей (із принаймні 99 % вірогідністю) від скринінгу та протягом 180 днів після введення останньої дози хіміотерапії та протягом 120 днів після введення останньої дози препарату INCMGA00012, і повинні утримуватися від донорства сперми в цей період. Про дозволені методи запобігання вагітності, які мають принаймні 99 % ефективність слід повідомити учасникам та підтвердити розуміння ними цієї інформації. Пацієнтка жіночої статі відповідає критеріям для участі, якщо вона не вагітна, не годує грудьми та відповідає принаймні 1 з таких критеріїв: У жінок, здатних до дітонародження, вимагається наявність негативного результату аналізу на вагітність під час скринінгу (протягом 72 годин до застосування першої дози препарату в день 1).

Жінки, здатні до дітонародження, повинні погодитися вживати відповідних запобіжних заходів для уникнення вагітності (з принаймні 99 % вірогідністю) від скринінгу та протягом 180 днів після отримання останньої дози хіміотерапевтичних засобів і протягом принаймні 120 днів після отримання останньої дози препарату INCMGA00012. Про дозволені методи запобігання вагітності, які мають принаймні 99 % ефективність слід повідомити учасникам та підтвердити розуміння ними цієї інформації. Жінки, не здатні до дітонародження, вважаються такими, що відповідають вимогам.

Задовільна функція органів, визначена за допомогою лабораторних показників.

Зразки повинні бути зібрані та досліджені за 10 днів до початку досліджуваного лікування.
Основні критерії невключення
Учасники не включатимуться у дослідження, якщо вони відповідають будь-якому із зазначених нижче критеріїв:

На даний час бере участь у дослідженні та застосовує терапію досліджуваним препаратом або брав участь у дослідженні експериментального препарату та отримував лікування в рамках дослідження, або використовував експериментальний пристрій протягом 4 тижнів перед уведенням першої дози в рамках лікування.

Попередня системна цитотоксична хіміотерапія, таргетована терапія або терапія біологічними препаратами з приводу метастатичного захворювання: антитілами до PD-1, PD-L1, PD-L2, CD137 або антитілами до антигену-4, пов’язаного з цитотоксичними Т-лімфоцитами, або будь-яким іншим антитілом або препаратом, специфічно спрямованими на сумісну стимуляцію Т-клітин або контрольних сигнальних шляхів.

Наявність клінічно значущих серцевих захворювань або таких із серцевою недостатністю, включно з гострим інфарктом міокарда, нестабільною стенокардією або застійною серцевою недостатністю III або IV класу за класифікацією Нью-Йоркської асоціації кардіологів протягом 6 місяців до дня 1 застосування досліджуваного препарату.

Наявність інших клінічно значущих серцевих захворювань (тобто неконтрольована артеріальна гіпертензія ≥ 3 ступеня) до дня 1 застосування досліджуваного препарату. Допускається медикаментозно контрольована аритмія на стабільному лікуванні протягом 14 днів до дня 1 застосування досліджуваного препарату.

Перенесене велике хірургічне втручання протягом 3 тижнів до прийому першої дози досліджуваного лікування.

Пацієнти, які пройшли променеву терапію органів грудної клітини із застосуванням дози > 30 Гр протягом 6 місяців до застосування першої дози досліджуваного лікування. Примітка. Учасники повинні були одужати від усіх проявів променевої токсичності до ступеня 1 або менше, не потребувати кортикостероїдів та не мати променевого пневмоніту. При застосуванні паліативного опромінення з приводу захворювання, що не вражає ЦНС, дозволений 1-тижневий період вимивання (≤ 2 тижні променевої терапії).

Наявність в анамнезі периферичної невропатії ≥ ступеня 2 за загальними критеріями токсичності для побічних явищ (Common Toxicity Criteria for Adverse Events, CTCAE) версії 5 в учасників, які можуть застосовувати цисплатин, паклітаксел або наб-паклітаксел.

Наявність нелікованих метастазів у ЦНС та (або) карциноматозного менінгіту, діагностованих на основі томографії головного мозку на вихідному рівні, проведеної протягом скринінгового періоду, АБО визначених до підписання ФІЗ (тобто, без ознак прогресування за даними візуалізації під час скринінгу). Примітка. Учасники, що пройшли лікування метастазів у головному мозку, можуть узяти участь за умови, що вони демонструють рентгенологічну стабільність (визначається за 2 візуалізаційними дослідженнями головного мозку, обидва з яких проведені після лікування метастазів у головному мозку; зображення в результаті цих обстежень повинні бути отримані з інтервалом принаймні 4 тижні та не мати ознак внутрішньочерепного прогресування). Крім того, будь-які неврологічні симптоми, які розвинулися в результаті метастазів у головному мозку або їхнього лікування, повинні були повернутися до вихідного рівня або зникнути.

Застосування будь-яких стероїдів у складі цієї терапії повинно бути завершене щонайменше за 3 дні до початку досліджуваного лікування. Дані про інтерстиційне захворювання легень або інтерстиційне захворювання легень в анамнезі, або неінфекційний пневмоніт, який потребував застосування системних стероїдів, в анамнезі, або активний пневмоніт.

Наявність активної інфекції, що вимагає в/в системної терапії, або активний туберкульоз.

Наявність асциту або плеврального випоту з симптомами. Учасник, який є клінічно стабільним після лікування цих станів (включно з терапевтичним торако- або парацентезом), вважається таким, що відповідає вимогам.

Наявність відомої активної інфекції вірусом гепатиту В (ВГВ) або вірусом гепатиту С (ВГС), визначеної таким чином (аналіз повинен бути проведений для визначення відповідності вимогам): неможливість виявлення ДНК ВГВ і негативний результат обстеження на поверхневий антиген вірусу гепатиту В (HBsAg) під час скринінгового візиту; активний ВГС визначається як позитивний результат обстеження на антитіла до ВГС і результат кількісного визначення РНК ВГС вище нижньої межі виявлення для цього аналізу. Примітка. Включення учасників, які пройшли остаточне лікування ВГС, дозволяється, якщо РНК ВГС не виявляється. Наявність відомої ВІЛ-інфекції в анамнезі. Дослідження на ВІЛ не є обов’язковим, якщо воно не вимагається місцевим уповноваженим органом охорони здоров’я або нормативними вимогами.

Наявність відомого додаткового злоякісного новоутворення, за винятком випадків, коли учасник пройшов терапію з метою потенційного виліковування, без ознак рецидиву захворювання протягом 3 років із моменту початку цієї терапії. Примітка. Вимога щодо часу відсутності ознак захворювання протягом 3 років не стосується НДРЛ, із приводу якого учасник включений у дослідження. Вимога щодо часу також не поширюється на учасників, які перенесли успішну остаточну резекцію базальноклітинного раку шкіри, поверхневого раку сечового міхура, плоскоклітинного раку шкіри, раку шийки матки in situ та інших видів злоякісних пухлин in situ.

Перенесена трансплантація алогенної тканини та (або) паренхіматозного органа.

Наявність у минулому важкої реакції гіперчутливості до лікування моноклональними антитілами або наявність відомої чутливості до будь-якого компонента препарату INCMGA00012 або, якщо доречно, до карбоплатину, цисплатину, паклітакселу, наб-паклітакселу або пеметрекседу.

Неможливість перерви в лікуванні аспірином або іншими НПЗП, окрім аспірину в дозі ≤ 1,3 г на добу, протягом 5-денного періоду (8-денний період для препаратів тривалої дії, таких як піроксикам). Примітка. Це виключення стосується потенційних учасників із неплоскоклітинним НДРЛ. Неможливість або небажання додатково приймати фолієву кислоту або вітамін В12. Примітка. Це виключення стосується потенційних учасників із неплоскоклітинним НДРЛ.

Активне автоімунне захворювання, що потребувало системного лікування протягом минулих 2 років (тобто з використанням хворобомодифікуючих засобів, кортикостероїдів або імуносупресивних препаратів). Замісна терапія (наприклад, тироксин, інсулін або фізіологічна замісна терапія кортикостероїдами для лікування недостатності надниркових залоз або гіпофіза) дозволяється.

Застосування системних антибіотиків або стероїдної терапії в період ≤ 7 днів до введення першої дози досліджуваного препарату або застосування будь-якої іншої форми імуносупресивних лікарських засобів. Застосування кортикостероїдів після рандомізації дозволено для лікування побічних явищ (ПЯ), серйозних побічних явищ (СПЯ), для премедикації перед в/в уведенням контрасту або це якщо вважається необхідним для добробуту учасника. Винятком є учасники, які застосовують щоденну стероїдну замісну терапію ≤ 10 мг преднізону або еквіваленту.

Учасники з астмою, яка потребує періодичного використання бронхолітиків, інгаляційних стероїдів або місцевих ін’єкцій стероїдів можуть брати участь (допускаються до участі). Учасники, які використовують місцеві, очні, внутрішньосуглобові або інтраназальні стероїди (з мінімальною системною абсорбцією), можуть брати участь.

Застосування живої вакцини протягом 30 днів до застосування першої дози досліджуваного лікування (та до 90 днів після введення останньої дози досліджуваного препарату). Приклади живих вакцин включають, серед іншого, такі: вакцина проти кору, паротиту, краснухи, вітряної віспи/оперізувального герпесу, жовтої лихоманки, сказу, БЦЖ і тифу. Вакцинація сезонними вакцинами проти грипу, що не містять живого вірусу, дозволяється.

Поточне застосування будь-якого забороненого лікарського засобу.

Наявність будь-якого захворювання на цей час або в анамнезі, зокрема психіатричного розладу або вживання заборонених наркотичних речовин, терапії або відхилень у результатах лабораторних аналізів, які можуть вплинути на результати дослідження, перешкодити участі або співпраці пацієнта протягом усього періоду дослідження або якщо, на думку лікаря-дослідника, участь у цьому дослідженні не найкраще відповідає інтересам пацієнта.
Запланована тривалість КВ в Україні
3 роки 8 місяців
Запланована тривалість КВ в світі
4 роки 6 місяців
Місця проведення дослідження та відповідальні дослідники
1. Державна установа "Інститут загальної та невідкладної хірургії імені В.Т.Зайцева Національної академії медичних наук України" , м. Харків. Відповідальний дослідник - Дудніченко О.С.
2. Комунальне некомерційне підприємство "Прикарпатський клінічний онкологічний центр Івано-Франківської обласної ради", м. Івано-Франківськ. Відповідальний дослідник - Бойко В.В.
3. Комунальне підприємство "Волинський обласний медичний центр онкології", м. Луцьк. Відповідальний дослідник - Сінєльніков І.В.
4. Комунальне некомерційне підприємство "Центральна міська клінічна лікарня" Ужгородської міської ради, м. Ужгород. Відповідальний дослідник - Готько Є.С.
5. Комунальне некомерційне підприємство «Обласний центр онкології», м. Харків. Відповідальний дослідник - Кобзєв О.І.
6. Комунальне некомерційне підприємство Київської обласної ради "Київський обласний онкологічний диспансер", м. Київ. Відповідальний дослідник - Головко Ю.С.
7. Комунальне підприємство "Криворізький онкологічний диспансер" Дніпропетровської обласної ради, м. Кривий Ріг. Відповідальний дослідник - Адамчук Г.А.
8. Комунальне некомерційне підприємство "Київський міський клінічний онкологічний центр" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), м. Київ. Відповідальний дослідник - Осинський Д.С.
9. Комунальне некомерційне підприємство"Міська клінічна лікарня №4" Дніпровської міської ради, м. Дніпро . Відповідальний дослідник - Бондаренко І.М.
10. Медичний центр товариства з обмеженою відповідальністю "Асклепіон", Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Ходосівка. Відповідальний дослідник - Куляба Я.М.
11. Лікувально-діагностичний центр приватного підприємства приватної виробничої фірми "Ацинус", м. Кропивницький. Відповідальний дослідник - Урсол Г.М.
12. Комунальне некомерційне підприємство Сумської обласної ради Сумський обласний клінічний онкологічний диспансер, м. Суми . Відповідальний дослідник - Винниченко О.І.
13. Медичний центр товариства з обмеженою відповідальністю "Онколайф", м. Запоріжжя. Відповідальний дослідник - Колеснік О.П.
14. Комунальне некомерційне підприємство "Херсонський обласний онкологічний диспансер" Херсонської обласної ради, м. Херсон. Відповідальний дослідник - Сокур І.В.
Кількість досліджуваних в Україні
12.05.2020 Запланована - 90
Кількість досліджуваних в світі
12.05.2020 Запланована - 530
Засідання
НЕР - 11.06.2020
Номер та дата наказу МОЗ
№ 1468 від 26.06.2020
Файли для завантаження
.pdf   .doc

- Волинський обласний онкологічний диспансер -