Повна Назва КВ
Дослідження 2 фази інгібітору PD-1 JTX-4014 в якості монотерапії та у комбінації з Вопрателімабом, який є агоністом ICOS, у пацієнтів з метастатичним недрібноклітинним раком легень (НДРЛ) після одного попередньо отриманого режиму платиновмісної хіміотерапії, відібраних за біомаркерами
Код КВ
JTX-4014-202
Заявник
ТзОВ «Контрактно-Дослідницька Організація Іннофарм-Україна»
Спонсор
Jounce Therapeutics, Inc., United States of America
Профіль випробування
Онкологія
Фази
ІІ
Препарати
JTX-4014 – Препарат, що досліджується
Vopratelimab, Вопрателімаб
JTX-2011 – Препарат, що досліджується
Стан проведення КВ
Розпочато КВ в Україні
Патологічний стан пацієнта
Метастатичний недрібноклітинний рак легень
Стать
чоловіча, жіноча
Віковий діапазон
Дорослі (18-65 років), Літнього віку (старші 65 років)
Мета випробування
Первинна ціль:
• Продемонструвати перевагу комбінації препарату JTX-4014 з вопрателімабом над монотерапією препаратом JTX-4014 у вибраних за біомаркерами паціентів
Вторинні цілі:
• Провести оцінку ефективності, що вимірюється за показниками загальної частоти відповіді (ЗЧВ), виживання без прогресування хвороби (ВБП), ВБП у визначеній часовій точці (через 9 місяців), частоти контролювання захворювання, тривалості відповіді та загального виживання (ЗВ).
• Провести оцінку безпечності та переносимості препарату JTX-4014 у вигляді монотерапії та у поєднанні з вопрателімабом.
• Провести оцінку фармакокінетики (ФК) препарату JTX-4014 та вопрателімабу.
• Провести оцінку імуногенності препарату JTX-4014 та вопрателімабу.
• Провести оцінку зв’язку показника сигнатури пухлинної рибонуклеїнової кислоти (РНК) на вихідному рівні з клінічними результатами.
Дослідницькі цілі:
• Провести оцінку взаємозв’язку між зміною експресії індуцибельного костимулятора (inducible co stimulator, [ICOS]) у кластері диференціювання (cluster of differentiation, [CD]) 4 Т-клітин периферичної крові та клінічними результатами.
• Провести оцінку цільового залучення ICOS на CD4 Т-клітинах периферичної крові.
• Провести оцінку зв’язку геномних біомаркерів крові з клінічними результатами.
• Провести оцінку змін із боку цитокінів, пов’язаних із реакціями фолікулярних Т-клітин хелперів (follicular helper T cell, [Tfh]).
• Провести оцінку залежності між клінічними результатами та експресією ліганду 1 білка-1 запрограмованої смерті клітини (programmed cell death receptor protein-1 ligand 1, [PD-L1]) в архівному зразку пухлинної тканини.
• Провести оцінку зв’язку геномних біомаркерів пухлини з архівного зразка пухлинної тканини з клінічними результатами.
Основні критерії включення
1. Здатність та бажання брати участь у дослідженні та дотримуватися всіх вимог дослідження, а також надати підписану та датовану інформовану згоду до початку будь-яких процедур дослідження.

2. Гістологічно або цитологічно підтверджений діагноз недрібноклітинного раку легені (НДКРЛ) із проявами хвороби, що піддаються оцінці або вимірюванню відповідно до RECIST, вер. 1.1, принаймні з 1 (одним) вимірюваним вогнищем.

3. Підтверджений показник сигнатури пухлинної РНК, що становить ≥ 7,9.

4. Прогресування місцево-розповсюдженого або метастатичного НДКРЛ після застосування 1 (одного) попереднього системного антинеопластичного режиму, що містить платину (ад’ювантна терапія вважатиметься таким режимом, якщо її застосовували в межах 1 року до рецидиву).

5. Вік ≥ 18 років.

6. Функціональний статус за шкалою Східної об’єднаної групи онкологів (Eastern Cooperative Oncology Group, [ECOG]) 0 або 1.

7. Прогнозована тривалість життя ≥ 3 місяців.

8. Такі лабораторні показники:
а. гемоглобін ≥ 9,0 г/дл;
б. кількість тромбоцитів ≥ 75 × 10*9 клітин/л;
в. абсолютна кількість нейтрофілів > 1,5 × 10*9 і г. креатинін сироватки крові
д. загальний білірубін ≤ ВМН за винятком випадків, коли в пацієнта є підтверджений діагноз синдрому Жильбера;
е. рівні аланінамінотрансферази і аспартатамінотрансферази становлять ≤ 2,5 × ВМН;
ж. альбумін сироватки ≥ 75 % від нижньої межі норми;
з. рівень лактатдегідрогенази ≤ 550 Од/л.

9. Якщо в медичному анамнезі є наведені нижче розлади, відповідність критеріям участі має обговорюватися з медичним монітором:
а. попередні розлади жовчовивідних шляхів (на підставі класу систем органів «Порушення з боку печінки і жовчовивідних шляхів» відповідно до Медичного словника з питань регуляторної діяльності [Medical Dictionary for Regulatory Activities, (MedDRA)], та термінів високого рівня MedDRA «Обструктивні захворювання жовчовивідних шляхів», «Розлади судинної системи печінки» та «Структурні та інші розлади жовчовивідних шляхів»);
б. портальна гіпертензія та (або) розлади судинної системи печінки.

10. Жінки зі збереженою репродуктивною функцією: негативний результат аналізу сироватки на вагітність у межах 72 годин до запланованого дня 1 циклу 1 (Д1Ц1) та негативний результат аналізу сечі або сироватки на вагітність у Д1Ц1. Крім цього, жінки зі збереженою репродуктивною функцією повинні бути готові виконати аналіз сечі або сироватки на вагітність перед кожним уведенням будь-якого досліджуваного препарату.

11. Жінки зі збереженою репродуктивною функцією та чоловіки, партнершами яких є жінки зі збереженою репродуктивною функцією, повинні погодитися на використання високоефективного методу запобігання вагітності протягом усієї їх участі в дослідженні та впродовж 5 місяців після останнього введення досліджуваного препарату. Високоефективні методи запобігання вагітності визначаються як методи, які самостійно або в поєднанні мають низький показник неефективності (тобто менше 1 % на рік) при послідовному та правильному використанні.
Основні критерії невключення
1. Супутнє протиракове лікування, або очікується, що пацієнт потребуватиме застосування будь-якого іншого виду антинеопластичної терапії, незалежно від того, затверджений він чи досліджуваний.

2. Участь у дослідженні експериментального препарату чи застосування досліджуваного приладу при метастатичному захворюванні в даний час чи в минулому.

3. Попередня імунотерапія, у тому числі, серед іншого, мАТ-інгібітори PD-1 або PD-L1 у будь-який час, включно з препаратом JTX-4014; терапія будь-яким мАТ, яке специфічно зв’язується з ICOS, включно з вопрателімабом; або терапія Т-клітинами з химерним антигенним рецептором.

4. Використання перелічених нижче протиракових методів терапії метастатичного захворювання (дозволені як попереднє лікування локалізованого захворювання):
а. терапія біологічними препаратами;
б. цільова терапія малими молекулами; в. трансплантація органів, включно з алогенною або аутологічною трансплантацією стовбурових клітин.

5. Позитивний результат аналізу на наявність будь-якої з таких мутацій гена рецептора епідермального фактору росту у крові або пухлині: G719A в екзоні 18; G719C в екзоні 18; G719S в екзоні 18; Del в екзоні 19; S768I в екзоні 20; T790M в екзоні 20; Ins в екзоні 20; L858R в екзоні 21; L861Q в екзоні 21.

6. Такі види токсичності в анамнезі: а. пов’язана з попередньою терапією токсичність, що триває в даний час, ступінь тяжкості якої був > 1 відповідно до Загальних термінологічних критеріїв класифікації побічних явищ (Common Terminology Criteria for Adverse Events, [CTCAE]) Національного інституту раку (National Cancer Institute, [NCI]).
Винятки: Токсичність із ступенем тяжкості > 1, яка, на думку дослідника, не повинна призводити до виключення пацієнта (наприклад, алопеція, невропатія ступеня 2, гіпо- або гіпертиреоз чи інші ендокринопатії, які добре контролюються гормонозамісною терапією) та затверджена медичним монітором; б. наявність в анамнезі пневмоніту або інтерстиціального захворювання легень; в. асцит або плевральний випіт із клінічними проявами (взяти участь у дослідженні можуть пацієнти, які є клінічно стабільними протягом > 3 місяців після лікування цих станів [включно з терапевтичним торако- або парацентезом]); г. якщо в анамнезі присутні такі розлади, як коліт, гепатит, нефрит, шкірні реакції або енцефаліт, відповідність критеріям участі слід обговорити з медичним монітором.

7. Відомі реакції гіперчутливості (тяжкі, або такі, що загрожують життю) на гуманізовані мАТ або внутрішньовенні (в/в) препарати імуноглобулінів (Ig); будь-який анамнез анафілаксії; наявність в анамнезі реакції у вигляді утворення людських антитіл до антитіл людини в минулому; або відома алергія на будь-який із досліджуваних препаратів (включно з їхніми аналогами або допоміжними речовинами [L-гістидин, манітол, хлорид натрію або полісорбат 80]).

8. Велике хірургічне втручання (за винятком незначних процедур, наприклад, створення судинного доступу, стентування шлунково-кишкового тракту / жовчовивідних шляхів, а також біопсія)

9. Попереднє опромінювання всього головного мозку.

10. Пацієнтів із такими розладами перед включенням у дослідження слід обговорити з медичним монітором: а. метастази в головному мозку, лептоменінгеальна хвороба або компресія спинного мозку, які не піддаються повному виліковуванню хірургічним шляхом або опроміненням; б. опромінення (за винятком опромінення всього головного мозку), яке проводилося або буде проводитися в межах

11. Активна і клінічно значуща бактеріальна, грибкова або вірусна інфекція, включно з підтвердженою інфекцією, викликаною вірусом гепатиту В, С або вірусом імунодефіциту людини (аналіз не потрібен).

12. Отримання живих вакцин у межах 30 днів від запланованого Д1Ц1 (дозволяються деактивовані вакцини; сезонні вакцини повинні бути оновлені до запланованого Д1Ц1).

13. Жінки, які вагітні, годують груддю або планують завагітніти /годувати грудьми під час дослідження; чоловіки, які планують стати батьками дітей під час дослідження

14. Одночасна друга злоякісна пухлина.

15. Активне аутоімунне захворювання або задокументований анамнез аутоімунного захворювання чи синдрому, що потребує застосування системних стероїдів або імунодепресантів у дозі ≥ 10 мг /добу в еквіваленті преднізону. Пацієнти, які потребують періодичного застосування бронхолітиків або місцевих ін’єкцій стероїдів, не будуть виключені з дослідження. Пацієнти з гіпотиреозом, які є стабільними на гормонозамісній терапії, не будуть виключені з дослідження.

16. Медичний або соціальний стан, який, на думку дослідника, може наражати пацієнта на підвищений ризик, негативно впливати на дотримання інструкцій з прийому препарату або негативно впливати на тлумачення даних клінічного дослідження щодо безпечності чи інших даних.

17. Підтверджені психічні розлади або зловживання психоактивними речовинами, які можуть перешкоджати дотриманню вимог дослідження.
Запланована тривалість КВ в Україні
2 роки 7 місяців
Запланована тривалість КВ в світі
2 роки 7 місяців
Дата початку КВ в Україні
04.09.2020
Місця проведення дослідження та відповідальні дослідники
1. Товариство з обмеженою відповідальністю "Медичний центр імені академіка Ю. Спіженка", Київська область, Києво-Святошинський район, с. Капітанівка. Відповідальний дослідник - Чешук В.Є.
2. Національний інститут раку, м. Київ. Відповідальний дослідник - Остапенко Ю.В.
3. Комунальне некомерційне підприємство "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради", м. Черкаси. Відповідальний дослідник - Парамонов В.В.
4. Приватне підприємство приватна виробнича фірма "Ацинус", м. Кропивницький. Відповідальний дослідник - Урсол Г.М.
5. Комунальне некомерційне підприємство "Міська клінічна лікарня №4" Дніпровської міської ради, м. Дніпро. Відповідальний дослідник - Бондаренко І.М.
6. Комунальне некомерційне підприємство "Прикарпатський клінічний онкологічний центр" Івано-Франківської обласної ради, м. Івано-Франківськ. Відповідальний дослідник - Бойко В.В.
7. Комунальне некомерційне підприємство "Обласний центр онкології", м. Харків. Відповідальний дослідник - Кобзєв О.І.
8. Комунальне некомерційне підприємство "Київський міський клінічний онкологічний центр" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), м. Київ. Відповідальний дослідник - Осинський Д.С.
9. Державна установа "Інститут медичної радіології та онкології ім. С.П. Григор’єва Національної академії медичних наук України", м. Харків. Відповідальний дослідник - Мужичук І.В.
10. Комунальне некомерційне підприємство "Центральна міська клінічна лікарня" Ужгородської міської ради, м. Ужгород. Відповідальний дослідник - Готько Є.С.
11. Київська клінічна лікарня на залізничному транспорті № 3 філії "Центр охорони здоров’я" акціонерного товариства "Українська залізниця", м. Київ. Відповідальний дослідник - Верещако Р.І.
12. Комунальне некомерційне підприємство "Хмельницький обласний протипухлинний центр" Хмельницької обласної ради, м. Хмельницький. Відповідальний дослідник - Дробнер І.Г.
13. Лікувально-діагностичний центр товариства з обмеженою відповідальністю "Медікс-рей Інтернешнл Груп" Лікарня ізраїльської онкології "LISOD", Київська обл., Обухівський р-н, с. Плюти. Відповідальний дослідник - Риспаєва Д.Е.
14. Комунальне підприємство "Волинський обласний медичний центр онкології" Волинської обласної ради, м. Луцьк. Відповідальний дослідник - Сінєльніков І.В.
Кількість досліджуваних в Україні
27.04.2020 Запланована - 24
Кількість досліджуваних в світі
27.04.2020 Запланована - 75
Засідання
НЕР - 25.06.2020
Номер та дата наказу МОЗ
№ 1574 від 10.07.2020
Файли для завантаження
.pdf   .doc

- Волинський обласний онкологічний диспансер -